1 filter
Sorteer op: Relevantie

Heeft u een dagvaarding brief ontvangen?

Als u een juridisch geschil heeft en de zaak voor de rechter wilt slepen, kan dat meestal via de dagvaardingsprocedure. Maar wat is een dagvaarding precies? Hoe werkt de dagvaardingsprocedure? De civiele procedure begint altijd met een dagvaarding of verzoekschrift.

Het proces van de dagvaardingsprocedure is onderworpen aan wetten en procedurele voorschriften. Deze gerechtelijke procedure staat onder de leiding van de officier van justitie.

Bij het lezen van het reglement van orde is het voor veel mensen moeilijk om een goed beeld te schetsen over hoe de procedure precies verloopt. Op deze pagina leggen we u uit wat een dagvaarding is en wat de dagvaardingsprocedure is.

dagvaarding dagvaardingsprocedure

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijk document waarin staat vermeld dat u voor de rechtbank moet verschijnen. De dagvaarding vermeldt de naam van de rechtbank, het tijdstip waarop u voor de rechtbank moet verschijnen en de plaats van de terechtzitting.

Wanneer u, de gedaagde, een brief ontvangt zal dat zijn op het adres waar u staat ingeschreven. Dit heet de betekening van de dagvaarding.

Er zijn verschillende soorten dagvaardingen. De dagvaarding wordt door de deurwaarder, politie of postbode naar uw huisadres gestuurd. In de dagvaarding staat de datum van de zitting vermeld waarop u voor de rechtbank moet verschijnen.

Komt u niet op de dag van de zitting, dan heeft dat (financiële) consequenties voor u. U wordt veroordeeld tot betaling, gevangenisstraf of beide.

Indien u verhinderd bent, is het niet altijd mogelijk om uitstel van de zitting te vragen. U moet zich goed voorbereiden op de zitting. Weet u niet zeker hoe u dit moet doen of heeft u professionele hulp nodig bij het voorbereiden van de dagvaarding?

Dien een aanvraag in bij AdvocaatHulp en wij zorgen dat u in contact komt met de juiste advocaat voor uw situatie.

Wat is de dagvaardings­procedure?

Tijdens de procedure van dagvaarding zal de rechter een oordeel vellen over een bepaald conflict. Tijdens de dagvaarding zelf ligt u toe waar de zaak over gaat en welke eisen u stelt aan de gedaagde (tegenpartij).

Het inschakelen van een advocaat voor deze procedure is verplicht. De (uitgebreide) procedure omvat over het algemeen de volgende onderdelen:

1. Start van de procedure: dagvaarding

Wanneer u de eiser bent van de procedure moet u deze eerst starten door de tegenpartij te dagvaarden.

Deze dagvaarding kunt u niet zelf opstellen en versturen, dat wordt gedaan door een gerechtsdeurwaarder en advocaat. Deze advocaat dient de dagvaarding ook in bij de rechtbank.

In de dagvaarding moeten in ieder geval de volgende punten zijn verwerkt:

 • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
 • de datum van de betekening
 • de naam en adres van uw advocaat
 • de datum en tijd van de zitting waarop de rechter de zaak behandelt (rolzitting)
 • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
 • de naam en de woonplaats van de andere partij
 • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
 • locatie rechtbank
 • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder

2. Reactie op dagvaarding

Bent u degene die een dagvaarding heeft ontvangen? Dan bent u in dit geval de gedaagde van het proces en bent u net als de eiser verplicht om een advocaat in te schakelen. Tijdens de behandeling van de zaak mag de gedaagde zich herroepen.

Als gedaagde kunt u ook het gevoel hebben iets te horen ontvangen van de eiser. Dit wordt ook wel de vordering van de eiser genoemd.

Eens met dagvaarding

Gaat u akkoord met de dagvaarding, erkent u het verzoek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de advocaat van de eiser. Als u voor de zitting akkoord gaat, kan de gerechtsdeurwaarder besluiten de procedure in te trekken. Als de eiser gelijk heeft gekregen, kan dit voorkomen dat u de juridische kosten van de eiser moet betalen.

Oneens met dagvaarding

Bent u het niet eens met de dagvaarding, dan heeft u twee mogelijkheden: u reageert schriftelijk of u geeft geen reactie.

Geen reactie

Het kan zijn dat u helemaal niet wilt reageren op de ontvangen dagvaarding en deze dus negeert. In dit geval zal de rechter alsnog een uitspraak, ook wel het verstekvonnis genoemd. Bijna altijd wordt de eiser van de zaak in zijn gelijk gesteld.

Schriftelijke reactie

Het is bijna altijd gunstiger voor de uitspraak van de zaak om wel te reageren op de dagvaarding. Dit doet u door schriftelijk te reageren waarbij u in de brief inhoudelijk reageert op de dagvaarding. Deze brief wordt ook wel conclusie van antwoord genoemd.

Soms komt het voor dat u als gedaagde ook een vordering wilt doen tegen de tegenpartij (eiser). Deze vordering, ook wel eis in reconventie genoemd, moet u opnemen in de conclusie van antwoord en zo nodig onderbouwen met bewijsstukken. Dit zijn bijvoorbeeld getuigenverklaringen, brieven, mailcontact of contracten.

Heeft u alles uitgezocht en de juiste documenten verzameld dan moet uw advocaat de conclusie van antwoord opsturen naar de rechter. Het is van groot belang dat deze minimaal één dag voor de hoorzitting is ontvangen. In maar twee gevallen is het mogelijk om uitstel te krijgen voor een dagvaarding, vraagt u deze aan uw advocaat.

3. Rolzitting

De rolzitting vindt wekelijks plaats en is een zitting waar voor civiele dagvaardingszaken besluiten worden genomen over de procedure.

Tijdens deze zittingen wordt er nog niet inhoudelijk ingegaan op de zaak, er wordt echter gecontroleerd of de dagvaarding in goede orde is ontvangen, of de gedaagde een reactie heeft gestuurd en wordt een beslissing gemaakt over het vervolg van de procedure. Tijdens is er niemand van beide partijen aanwezig.

Als de gedaagde niet heeft gereageerd op de dagvaarding besluit de rechter dat hij over 4 weken een vonnis zal uitspreken. De gedaagde zal in dit geval meestal opdraaien voor de proceskosten van de tegenpartij.

Het is mogelijk om alsnog te reageren op de dagvaarding na de rolzitting. U ontvangt een brief met daarin de datum voor het verstekvonnis, waarna u zich vóór deze datum nog kan melden bij de rechtbank. Hierdoor wordt uw verstek 'gezuiverd' en wordt het proces alsnog afgemaakt.

dagvaardingen advocaat zoeken

4. Schriftelijke ronde

Reactie van de eiser:
Als eiser mag je de eerste reactie geven op de conclusie van antwoord van de beklaagde. Uw advocaat doet dit door de rechter te schrijven. Deze brief wordt de conclusie van repliek genoemd.

De termijn voor het indienen van het verweerschrift is 6 weken en tenzij er een substantiële tussenvonnis is uitgesproken, wordt de termijn bekort tot 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het Reglement voor de procesvoering.). Als u meer tijd nodig heeft, kan uw advocaat een brief sturen met het verzoek om uitstel.

Reactie van de gedaagde:
Als beklaagde kunt u via een advocaat in een brief aan de rechter op de reactie van de eiser reageren. Deze brief heet dupliek. De termijn voor het indienen van bezwaar is 6 weken en wordt, tenzij er een inhoudelijk tussenvonnis is uitgesproken, de termijn bekort tot 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het Reglement voor de procesvoering.)

Als u meer tijd nodig heeft, kan uw advocaat een brief sturen met het verzoek om uitstel. Op http www.rechtspraak.nl is hier ook meer informatie over te vinden.

Na deze reacties zijn er drie opties, de rechter:

 • Er wordt een tussenvonnis uitgesproken waarbij de rechter beide partijen vraagt om meer bewijsstukken aan te leveren.
 • Beide partijen worden uitgenodigd voor een hoorzitting
 • De rechter weet voldoende en doet een eindvonnis.

5. Hoorzitting

Indien de rechter beide partijen uitnodigt voor een zitting hebben beide recht om nog meer nieuwe informatie toe te sturen. Deze nieuwe stukken moeten minimaal 2 weken voor datum van de zitting binnen zijn.

Aanwezigen

Het is officieel niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn, maar indien u er niet bent is de kan wel groter dat de rechter in uw nadeel zal beslissen.

Getuigen worden meestal niet gehoord tijdens de zitting, de rechter kan zelf bepalen waar in het proces hij getuigen wil oproepen.

De zitting mag over het algemeen door iedereen worden bijgewoond. Enkel in sommige gevallen kiest de rechter ervoor om het deel achter gesloten deuren plaats te laten vinden.

Oplossing van het conflict

Tijdens de zitting gaat de rechter samen met beide partijen na welke oplossing in deze situatie het meest geschikt lijkt: mediation, schikking of een vonnis.

Een schikking
De rechter kan in deze zaak een voorlopige beslissing nemen. Hij legt hierbij uit hoe hij de zaak ziet. Vervolgens geeft hij beide partijen meestal de gelegenheid om samen tot een schikking (verzoening) te komen.

Indien beide partijen hiertoe bereid zijn, onderbreekt de rechter de zitting. Er wordt dan geprobeerd om buiten de rechtszaal tot een oplossing te komen.

U keert op het afgesproken tijdstip terug naar de rechtbank. Vind je samen de oplossing, dan wordt deze in een proces-verbaal vastgelegd. Beide partijen tekenen en ontvangen een kopie thuis. De vaststellingsovereenkomst is bindend. Beide partijen moeten zich aan de overeenkomst houden.

Mediation
Juridische procedures richten zich op de juridische aspecten van conflicten. Via bemiddeling kunt u samen met een andere partij of partijen zoeken naar oplossingen voor alle aspecten van het conflict. De rechter kijkt daarom of uw zaak geschikt is voor mediation. Ook kunt u aangeven dat u bemiddeling wenst.

6. Het vonnis (ofwel de uitspraak)

Het kan zijn dat een rechtszaak eindigt zonder uitkomst wanneer:

 • de procedure wordt ingetrokken door de deurwaarder
 • een akkoord is bereikt door middel van mediation
 • er een schikking wordt getroffen

Aan het einde van de zitting vertelt de rechter wanneer het vonnis (oordeel) zal worden uitgesproken. Dit is meestal 6 weken na de hoorzitting. Uw advocaat ontvangt de uitspraak.

Het oordeel
Als de rechter de bewering ondersteunt, zal het oordeel uitleggen waarom hij het oordeel velde. Zelfs als de rechtbank het beroep afwijst, kunt u de redenen in de uitspraak lezen.

Betaal tegenpartijkosten
De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een deel van) de door de andere partij gedragen proceskosten moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld advocatenhonoraria. De rechter stelt het bedrag vast.

vonnis dagvaarding

7. Verzet, hoger beroep en cassatie

Verzet tegen vonnis

Heeft de rechter bij verstek beslist omdat u als tegenstander (verdachte) niet heeft gereageerd in de rechtszaak? U kunt bezwaar maken tegen dit oordeel.

U kunt de eiser dagvaarden om nogmaals voor de rechtbank te verschijnen. U moet deze actie binnen 4 weken voltooien. U neemt het bezwaar op in de dagvaarding van de tegenpartij. Daarna behandelt de rechter de zaak ten gronde.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u in beroep gaan. Vervolgens legt u de zaak ter heroverweging voor aan de rechtbank. U moet deze operatie binnen 3 maanden na de beslissing uitvoeren. Uw advocaat moet het hoger beroep aantekenen.

Cassatie

Stel dat uw het na uw hoger beroep nog steeds niet eens bent met de uitkomst dan kunt u in cassatie. Binnen 3 maanden na de uitspraak verzoekt u de Hoge Raad der Nederlanden om een eerder gedane uitspraak van de rechter te vernietigen. Hierbij is het hebben van een advocaat nog steeds verplicht.

Hulp nodig bij de dagvaardings­procedure?

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen bij het afhandelen van een dagvaarding? Zoals u heeft kunnen lezen is de advocaat in het geval van dagvaardingen een erg belangrijke schakel tussen de drie partijen; de eiser, de gedaagde en het gerechtshof. Het is dus van groot belang om een advocaat te vinden die perfect past bij uw situatie.

Wanneer u via AdvocaatHulp een advocaat zoekt voor uw dagvaarding bent u ervan verzekerd dat u de beste juridische hulp ontvangt die u wenst. Door ons landelijke netwerk hebben we altijd bij u in de buurt de beste opties klaar staan. Dien vrijblijvend een aanvraag in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.