1 filter
Sorteer op: Relevantie

Rechts­gebieden waar advocaten zich in specialiseren

Nederland telt vele verschillende rechtsgebieden. Advocaten specialiseren zich dan ook vaak in 1 of meerdere rechtsgebieden. Echter, zijn niet alle advocaten dus bekwaam om u te assisteren in elk van deze rechtsgebieden. Dankzij het burgerlijk wetboek kennen zij al uw rechten en plichten, echter is een specialist veelal meer bekwaam.

Hieronder zal een overzicht komen van welke rechtsgebieden in Nederland zijn met daarbij een aantal voorbeelden. Hierdoor kunt u gemakkelijker kijken over welk specialisme rechtsgebieden uw advocaat dient te beschikken voor uw juridische probleem.

rechtsgebieden in Nederland

De rechtsgebieden van Nederland

Rechtsgebieden: Strafrecht

In het strafrecht beoordelen rechters of er een strafbaar feit is gepleegd en of de verdachte moet worden bestraft. Een criminele verdachte kan alleen onschuldig zijn als hij wordt bewezen.

Het strafrecht regelt alle handelingen waaraan Nederlanders zich moeten houden, ook houdt het zich bezig met civiel recht. Doet hij dit niet, dan vormt hij een strafbaar feit. Het strafrecht kan worden onderverdeeld in twee soorten, namelijk overtredingen en misdrijven.

Overtredingen zijn bijvoorbeeld:

 • Openbaar dronkenschap
 • Verkeersovertredingen
 • Wildplassen
 • Overlast

Misdrijven zijn bijvoorbeeld:

 • Drugshandel
 • Moord
 • Diefstal
 • Fraude

Rechtsgebieden: Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgevers en werknemers. Wanneer er een arbeidsverhouding is tussen een werknemer en een werkgever, is het arbeidsrecht van toepassing. De arbeidswet bevat regels over loon, duur van het arbeidscontract, opzegtermijn en ontslagregels.

De grootste categorieën waarin een arbeidsrecht advocaat u kan bijstaan zijn:

 • CAO optimalisatie
 • Loongeschillen
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen
 • Overige arbeidskwesties en conflicten

Rechtsgebieden: Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen burger en overheid. Het beschrijft de regels die de overheid moet volgen. Bijna iedereen heeft wel eens met dit probleem te maken. Dit komt doordat er vele verschillende soorten overheidsinstanties zijn en het bestuursrecht een breed scala aan gebieden bestrijkt.

In het bestuursrecht zijn alle doeleinden bedoeld om algemene belangen en persoonlijke belangen te beschermen.

Enkele voorbeelden waarbij bestuursrecht van toepassing kan zijn:

 • Subsidies
 • Vergunningen
 • Uitkeringen
 • Dwangbevelen
 • Planschades

Rechtsgebieden: Huurrecht

Huur is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) aan de andere partij (de huurder) belooft een deel of de gehele zaak voor gebruik ter beschikking te stellen, en de huurder de tegenprestatie belooft (artikel 7, artikel 201 BW). ).

Enkele soorten huur objecten waar het huurrecht van toepassing is

 • Huur van woonruimte
 • Huur van middenstandsbedrijfsruimte
 • Huur van andere bedrijfspanden
 • Huur van roerende zaken

Enkele voorkomende problemen waar huurrecht voor toegepast dient te worden:

 • Huurprijzen
 • Tijdsduur contract
 • Servicekosten
 • Woonruimteverdeling
 • Huurorganisaties
 • (Regels) sociale huurwoning
 • Onderhuur
 • Niet vastleggen van huurovereenkomst
 • Onderhoudswerkzaamheden

Rechtsgebieden: Personen- en familierecht

Het "personen- en familierecht" van Nederland maakt deel uit van het burgerlijk recht en behandelt afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Daarnaast komen nog andere zaken die verband houden met menselijke capaciteiten, familierelaties en autorisatie.

Onderdelen van het personen- en familierecht zijn:

 • Echtscheidingen
 • Boedelverdeling
 • Alimentaties
 • Adoptie
 • Leerplicht
 • Gedragsvoorzieningen
 • Uithuisplaatsingen en ondertoezicht plaatsingen
 • Erkenning vaderschap (en ontkenning)
 • Wijzigingen namen
 • Huwelijke voorwaarden
 • Ouderlijk gezag ontheffing

Rechtsgebieden: Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een juridische vorm van omgaan met rechtspersonen. Het ondernemingsrecht betreft voornamelijk bedrijven met winstoogmerk, ofwel organisaties. Echter hebben stichtingen in het algemeen geen winstoogmerk en vallen daarom niet onder het ondernemingsrecht.

 • Fusies en overnames
 • Keuze van bedrijfsvorm
 • Een bedrijf oprichten
 • Verzameling
 • Faillissement
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheid en claims
 • Fiscale kwesties
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Specifieke vraagstukken in het familiebedrijf
 • Breng een samenwerkingsverband tot stand (partnership / V.O.F.)
 • Huur of verhuur van bedrijfsruimte
 • Geschillen met medewerkers
 • Concurrentie

Rechtsgebieden: Fiscaal recht

De term belastingrecht (of fiscaal recht) moet worden opgevat als een verwijzing naar alle regels voor het innen en vorderen van belastingen.

In Nederland zijn er twee soorten belastingen: directe belastingen op inkomen, winst en vermogen en indirecte belastingen die door anderen aan de belastingdienst worden betaald.

 • Aansprakelijkheid voor de bestuurders voor omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting
 • Aanbevelingen op het gebied van fiscale optimalisatig
 • Belastingcontrole
 • Fiscale boete
 • Bezwaar / beroep tegen aanslagen
 • Vennootschapsbelasting
 • Boekenonderzoek
 • FIOD-onderzoek
 • Fraudeonderzoek
 • Verhoren (getuige)
 • Beoordelen van administratie- of bewaarplichten
 • Inbeslagname en tenuitvoerlegging door de belastingdienst
 • Internationale informatie-uitwisseling;
 • Belasting planning
 • Informatie aanvragen bij de belastingdienst
 • Beoordelingsprobleem

Rechtsgebieden: Contractenrecht

Het contractenrecht bepaalt hoe een overeenkomst wordt gesloten, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van kracht te zijn en wat er gebeurt als de overeenkomst niet wordt nagekomen.

In de praktijk worden afspraken dagelijks opgesteld, geëvalueerd en besproken. Een goed geschreven overeenkomst vereist vakkennis en maatwerk.

Veelvoorkomende overeenkomsten die gemaakt dienen te worden zijn:

 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Financierings- en zekerheidsovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Overnamecontracten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Ruilovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten

Rechtsgebieden: Goederenrecht

Het goederenrecht gaat over het bezit van en de controle over goederen. Het maakt deel uit van het vermogensrecht, waar goederen het middelpunt zijn en alle componenten van iemands bezittingen omvatten.

Dit is inclusief zaken die kunnen worden uitgedrukt in valuta (materiële voorwerpen, roerende of onroerende goederen) en eigendomsrechten.

Het kenmerk van het goederenrecht is dat het het vermogensrecht betreft die een zekere mate van zeggenschap hebben over een bepaald product. Eigendom geeft de rechthebbende de meest vergaande macht.

Beperkt zeggenschap over een goed geven recht op het volgende:

 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheid
 • Opstal
 • Erfpacht van pand en van hypotheek
 • Appartementsrecht

Enkele goederenrechtelijke onderwerpen waar een organisatie
mee te maken kan krijgen, zijn onder andere:

 • Eigendom
 • Eigendomsregistratie
 • Eigendomsoverdracht
 • Bestanddeel en natrekking
 • Vermogensrechten
 • Fusie (ondernemingsrechtonderwerp)

Rechtsgebieden: Erfrecht

Is er een familielid overleden? Dan krijgt u als een nabestaande te maken met de boedel die verdeeld moet worden. Volgens het erfrecht wordt de juridische verdeling van de erfenis meestal uitgevoerd.

Maar de overledene kan ook een testament opstellen, waarin staat wie de erfgenaam is. Dan is de juridische afdeling niet langer van toepassing.

Het erfecht speelt een rol bij:

 • Testament
 • Erfenis aannemen
 • Erfenis verwerpen
 • Erfenis verdelen
 • Executeur erfenis
 • Verklaring van erfecht
 • Erfbelasting

Rechtsgebieden: Auteursrecht

Het auteursrecht wordt automatisch gegenereerd. Vanaf het moment dat het werk tot stand komt. U hoeft nergens auteursrecht aan te vragen of te registreren. Het kost geen geld en het werkt internationaal.

U kunt het copyright verkopen, of u kunt het copyright van anderen erven.

Als de auteursrecht aan de volgende drie voorwaarden voldoet, kunt u uw werk beschermen:

 • Uw werk is origineel en gepersonaliseerd. Het mag er niet uitzien als het werk van iemand anders.
 • Het werk is waarneembaar in de zin: het kan worden gezien, gelezen of gehoord.
 • Dit heeft niets te maken met nieuwe technologische producten of processen. Het octrooirecht is hier van toepassing.

Voorbeelden waar auteursrecht op zit zijn:

 • Boeken
 • Muziek
 • Apps
 • Bouwtekeningen
 • Films
 • Foto’s
 • Video's
 • Videogames
 • Schilderijen en tekeningen
 • Software

Rechtsgebieden: Letselschade

U kunt alleen een vergoeding krijgen als de andere partij aansprakelijk is. Dit betekent dat u schade heeft geleden door de nalatigheid van deze partij. U moet bewijzen dat niet u, maar de andere partij, de wet heeft overtreden en daardoor heeft u schade geleden.

Soms gelden er aanvullende regels over wie verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld bij verkeersongevallen of bedrijfsongevallen.

Letselschade kan op 2 manieren worden uitgedrukt. Materiële en immateriële. Materiële schade kunt u in geld uitdrukken, bijvoorbeeld:

 • Schade aan uw spullen
 • Studievertraging
 • Medische kosten
 • Kosten door ziekenhuisopname
 • Inkomensverlies
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Kosten zonder nut
 • Medische fout

Daarnaast dus Immateriële schade, dit soort schade is niet te waarderen in geld, bijvoorbeeld:

 • Smartengeld
 • Shockschade (psychisch letsel)

Rechtsgebieden: Handelsnaam-, Merken- en Octrooirecht

Het merkenrecht, octrooirecht en handelsnaamrecht worden beheerst door de titel "Intellectueel eigendom" (IP). Intellectueel eigendom is een verzameling wetten en internationale verdragen. Deze wetten en internationale verdragen regelen intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten voor producten van menselijk denken.

De schepper van kenniscreatie heeft de exclusieve rechten op zijn creatie. Dit geldt voor:

 • muziek,
 • branding,
 • ontwerp,
 • uitvinding,
 • tekst,
 • foto's.

In de praktijk betekent dit dat wanneer iemand zonder toestemming een door intellectuele eigendomsrecht beschermd werk kopieert of gebruikt, de rechthebbende gebruik kan maken van zijn intellectuele eigendomsrechten. De meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen in het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in het Nederlandse en internationale recht.

Rechtsgebieden

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.