1 filter
Sorteer op: Relevantie

Bestuursrecht tussen de overheid en burgers

In Nederland neemt elke overheidsinstantie dagelijks talloze beslissingen. Het bestuursrecht regelt dit besluit. Er is een uniforme wet, de Algemene wet bestuursrecht, die wordt gebruikt om beslissingen te nemen en hoe die beslissingen kunnen worden aangevochten.

Deze beslissingen zijn gebaseerd op speciale wetgeving, die op haar beurt duizenden voorschriften bevat.

Wat is het bestuursrecht ?

Bestuursrecht betreft de relatie tussen de overheid en burgers / bedrijven. Bestuursrecht betreft wetten met betrekking tot het gedrag van het openbaar bestuur (bestuursorganen) tegen natuurlijke en rechtspersonen.

Het bestuursrecht wordt ook wel omschreven als een wettelijke norm, die enerzijds voor burgers en bedrijven geldt en anderzijds voor de rechtsverhouding tussen overheidsinstanties en verschillende overheidsinstanties. Onder het openbaar bestuur vallen ministeries, provincies, steden, product- en bedrijfsbesturen en watercomités.

bestuursrecht Bestuursrechten

Algemene wet bestuursrecht (AWB)

Awb is een algemene wet, dus het heeft tot doel de algemene beginselen van het bestuursrecht te regelen. De vraag is natuurlijk altijd wat algemeen is en wat tot het bijzonder bestuursrecht behoort.

De jaren sinds de invoering van Awb hebben aangetoond dat er eindelijk steeds meer doctrines in de Awb verschijnen die zijn ontwikkeld in complexe bijzondere bestuurswetten en -regelingen.

Het is meestal gebaseerd op het idee dat de vraagstukken rond een bepaalde wet soms het beste kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door de wet aan te passen en in Awb op te nemen. De relatie tussen Awb en het bijzonder bestuursrecht is dynamisch en nog in ontwikkeling.

De wet bepaalt onder meer dat mensen zich kunnen verzetten tegen een besluit (bezwaar indienen). De wet regelt ook de afhandeling van klachten.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Om tot goed democratisch bestuur te komen heeft de Wob zoveel mogelijk regels over de openbaarheid van bestuur opgenomen. Het principe van de wet is dat informatie over bestuurszaken openbaar is. Om de democratie en goed bestuur ten goede te komen, moet de regering daarom het initiatief nemen om onmiddellijk informatie over beleid te verstrekken.

Vertrouwelijkheid is daarom een ​​uitzondering op deze regel en moet ook worden gestimuleerd. Ten aanzien van de handhaving van de wet zijn nadere regels opgesteld.

Een voorbeeld is de hoogte van de vergoeding voor onkosten die de overheid maakt bij het verstrekken van informatie. Dit is geregeld in de Wet vergoeding openbare toegang. Er zijn veel meer gedetailleerde regels.

Bestuursrecht binnen verschillende branches

Bestuursrecht overheid

De overheid is continue bezig met nieuwe besluitvormingen. Strategieën die hierbij komen kijken kunnen echter voor geschil zorgen. Advies of hulp bij besluitvorming of bestuursrechtelijke processen is dan zeker aan te raden.

Bestuursrecht zorg

Zorgaanbieders krijgen ook te maken met continue veranderende wet- en regelgeving. Bestuursrecht advocaten kunnen hulp bieden in het tijdig implementeren van de nieuwe regels. Ook bij toezicht en handhaving praktijken vanuit de overheid kunnen advocaten optreden in bestuursrechtelijke procedures.

Bestuursrecht onderwijs

Ook onderwijsinstellingen kunnen te maken krijgen met het bestuursrecht. Indien er geschillen ontstaan over besluiten vanuit de overheid kunnen bestuursrechtelijke procedures gestart worden door een advocaat met expertise in onderwijsinstellingen.

Bestuursrecht ondernemingen

De overheid is dagelijks bezig met regulaties voor ondernemers. Vergunningen, subsidies en handhaving zijn de meestvoorkomende. Bij geschillen hierin kunnen advocaten met expertise u advies geven of bijstaan in een juridische proces.

Bestuursrecht advocaat

Bestuursrechtelijke geschillen zijn meestal het werk van echte advocaten, hoewel de bijstand van advocaten strikt genomen, net als bij civiele procedures, niet verplicht is.

Wij kunnen voor u procederen op alle gebieden van het bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester, wethouders of de bestuursrechterlijke bevoegdheid van de Raad van State voor een beschikking die geen omgevingsvergunning aan de rechtbank heeft verleend.

Kosten bestuursrecht advocaat

De kosten van een advocaat zijn gemiddeld genomen tussen de 175 en 500 euro per uur. Voor een jurist zal u echter snel minder betalen, zij kosten over het algemeen tussen de 80 en 140 euro per uur.

Dit verschil in prijs komt mede doordat een advocaat een stage loopt bij een erkend advocatenkantoor. Zowel een advocaat als een jurist heeft een universitaire graad in de rechten.

Regels

Indien u het niet eens bent met een besluit over bijvoorbeeld uw bestuurlijke boete kunt u door procederen door het indienen van een bezwaar. Door bezwaar te maken zult u in hoger beroep gaan.

In de algemene regels zijn ook de regels van het bestuursrecht opgenomen. Indien u in een bestuursrechtelijke procedure terecht komt zult u deze moeten volgen. Bij bezwaar en beroep zult u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Hopelijk voor u zal het maar een kort geding worden. Na het nemen van besluiten kan u een last onder dwangsom worden opgelegd. Deze voorlopige voorziening is niet ideaal maar het wel administratief recht vanuit het bestuursrecht. Volgens vele hoort het bij de beginselen van een behoorlijk bestuur.

bestuursrecht Bestuursrechten

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.