1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat is het goederenrecht eigenlijk?

Goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, wat op zichzelf dan weer een deel is van het privaatrecht. Onder het vermogensrecht vallen onder andere ook het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het verbintenissenrecht.

Vroeger werd goederenrecht ook wel zakenrecht genoemd. De naam goederenrecht doet vermoeden dat het rechtsgebied betrekking heeft tot goederen direct maar eigenlijk wordt er eerder het aanzien van de goederen mee bedoeld.

Wanneer het gaat over de zeggenschapsgradatie van een bepaald goed dan is dat meestal kenmerkend voor goederenrecht.

goederenrecht advocaat

Wat valt er onder het goederenrecht?

Allereerst is het belangrijk om het begrip ‘goederen’ te definiëren binnen de wet. In dit geval is in artikel 1 van het derde burgerlijk wetboek vastgelegd dat alle zaken en vermogensrechten onder de goederen vallen.

Kort gezegd als het over zaken gaat, heeft het te vaak te maken met eigendom of de eigenaar en als het over vermogensrecht gaat spreken we voornamelijk over rechthebbende of (bijvoorbeeld) crediteur. Deze twee begrippen zullen nader worden toegelicht.

Zaken

Onder het kopje zaken vallen alle door mensen beheersbare stoffelijke objecten, die niet per se eigendom zijn van iemand. Zo een zaak noemt men ook wel ‘res nullius’, een zaak die aan niemand toebehoord, ofwel een wild haasje in het veld of een vuilniszak op straat.

Er is een onderscheid tussen verschillende soorten absolute rechten en de verkrijging en verlies van onroerende zaken. Tegenover iedereen zijn persoonlijke situatie kan dit enorm verschillen.

Het feit dat het om een stoffelijk object gaat sluit dus uit dat bijvoorbeeld gedachten niet onder zaken vallen, evenals dat de zee ook geen zaak is omdat dit niet menselijk beheersbaar is.

Vermogensrechten

Vermogen is te verstaan als iemands rechten en plichten die te waarderen zijn met geld. Deze rechten zijn:

 • Afzonderlijk overdraagbaar
 • Overdraagbaar samen met een ander recht
 • Verkregen in ruil voor bijvoorbeeld geld
 • Bedoeld om de rechthebbende voordeel te verschaffen.

Een aantal voorbeelden van deze rechten zijn:

 • Voorwaardelijke rechten
 • Lidmaatschapsrechten bij verenigingen
 • Rechten op prestaties (vorderingen doen of nalaten)
 • Rechten op zaken (erfpacht)
 • Aandelen in rechtspersonen
 • Zakelijke rechten
 • Rechten op ideeën (auteursrecht)

advocaat hulp goederenrecht

Wat zijn de taken van een goederenrecht advocaat?

Goederenrecht advocaten kunnen zich richten op veel verschillende onderdelen van het vermogensrecht. Het is geheel afhankelijk van uw situatie wat de taken zullen zijn van de advocaat. Hieronder ziet u de meest voorkomende rechten waar een goederenrecht advocaat u bij kan helpen:

 • eigendomsverkrijging en eigendomsoverdracht;
 • levering (bezitsverschaffing, (notariële) akte, cessie);
 • bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid en in geval van geen, onvolledige of onjuiste inschrijving in de openbare registers;
 • beperkte rechten (vruchtgebruik, pand en hypotheek, erfdienstbaarheid, erfpacht, - opstal);
 • kwalitatieve rechten / verplichtingen en kettingbedingen;
 • recht van reclame en eigendomsvoorbehoud;
 • appartementsrechten / VvE recht (“Vereniging van Eigenaren”) waaronder huisdieren;
 • verkrijgende verjaring.

advocaten zoeken goederenrecht

Waarom een goederenrecht advocaat inhuren?

De vraag waar een advocaat u mee kan helpen zijn bijvoorbeeld: hoe vestig je een pandrecht of hypotheek? Wie is de eigenaar van bepaald onroerend goed? Wat is een erfdienstbaarheidrecht? Wat is de impact van beperkte rechten?

Al deze zakenrechtelijke kwesties hebben betrekking op de relatie tussen juridische subjecten en goederen. De antwoorden op deze vragen zijn niet altijd duidelijk. In de praktijk moet de rechterlijke macht zich regelmatig met deze kwesties bezighouden.

Wat zijn de kosten van een goederenrecht advocaat?

Normaliter liggen de kosten van een jurist tussen de 80 en 140 euro per uur. Echter liggen de kosten voor een advocaat een stuk hoger, namelijk tussen de 175 en 500 euro per uur.

Dit verschil heeft te maken met onder andere het opleidingsniveau, advocaten hebben een universitaire studie gevolgd en zijn erg breed inzetbaar. Verder heeft een advocaat stage gelopen bij een advocatenkantoor.

Uiteraard speelt ervaring ook een rol, voor ervaren advocaten betaald u altijd meer dan voor jonge advocaten. Wilt u weten wat het kost om uw zaak te verdedigen? Stuur dan vrijblijvend uw aanvraag in en wij nemen zo snel mogelijk contact op!

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.