1 filter
Sorteer op: Relevantie

Planschade ontstaan na wijziging planologie?

Voor landelijke energieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of route bepaald door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo'n besluit wordt opgenomen in een integraal plan, dat is een bestemmingsplan op landelijk niveau.

Het inpassingsplan kan u schade berokkenen. Dit wordt planschade genoemd. Hiervoor kunt u een vergoedings aanvraag (verzoek) indienen. De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen.

planschade.jpg

Wat is planschade

Planschade omvat zowel financieel verlies (waardevermindering van onroerend goed) als gederfde inkomsten, ontstaan ​​nadat het plan was gewijzigd. Dergelijke wijzigingen vinden bijvoorbeeld plaats via integratieplannen.

De oude planstatus wordt vergeleken met de nieuwe planstatus om te bepalen of er sprake is van planschade. Het uitgangspunt voor vergelijking is het maximale uitvoeringsvolume van de twee plannen. Deze vergelijking bepaalt of er sprake is van een verslechtering van het plan in het algemeen en of er dus planschade is.

Wanneer heeft u recht op planschade

Om een ​​vergoeding voor planschade te krijgen, moet aan verschillende criteria worden voldaan. Belangrijk zijn onder meer:

  • Wanneer u een huis koopt, kent u mogelijk wel of niet de informatie over de wijzigingen. Bijvoorbeeld: Is de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan al aan de gang op het moment van aankoop? Dan kom je niet in aanmerking voor planschade.
  • U moet geplande schade aanvragen binnen vijf jaar na de onomkeerbare (definitieve) beslissing van de geplande schade.

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan van het stadsbestuur wijst op de mogelijkheid van het stadsbestuur bij de aanleg en het ruimtegebruik. Deze ruimtes hebben verschillende functies. Bijvoorbeeld woon-, horeca-, commerciële of agrarische bestemmingen. Het planningsschema is onderdeel van het bestemmingsplan.

Dit is een kaart van het gebied waarop u de bestemming kunt zien. Per bestemming bevat het bestemmingsplan ook bouw- en gebruiksvoorschriften. Zo mag in een bepaald gebied de hoogte van de goot niet hoger zijn dan zes meter, of is de maximale hoogte van de woning 500 kuub.

Heeft u een vergunning nodig voor uw bouwtekening? De gemeente toetst uw bouwplan dan aan het bestemmingsplan.

Hoe vraagt u planschadevergoeding aan?

U vraagt ​​een vergoeding voor planschade aan bij het college van burgemeester en wethouders van uw stad. Dit moet schriftelijk gebeuren. Gemeenten hebben meestal standaardformulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt. Geef in de brief duidelijk aan waarom u denkt een plan te hebben verloren.

U kunt uw verzoek pas indienen nadat de bestemmingsplanwijzigingen of andere planwijzigingen zijn afgerond.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, roept het stadsbestuur een commissie voor planningsschade bijeen. Dit is een professionele organisatie die de eisen van planschade beoordeelt. De commissie heeft de inhoud van het oude en nieuwe bestemmingsplan onderzocht om de verschillen vast te stellen.

Ook beoordeelt de commissie of de waarde van uw woning is aangetast en of er sprake is van waardevermindering (schade). Als dat het geval is, moet ook rekening worden gehouden met de mate van schade. De commissie brengt vervolgens een conceptadvies uit.

Zoek een advocaat en schrijf samen een gefundeerd antwoord. Ook op suggesties kan de gemeente reageren. De commissie behandelt alle reacties als eindadviezen en verstrekt deze aan de gemeente. Het stadsbestuur neemt vervolgens de beslissing.

De gemeente mag afwijken van het advies, maar moet hiervoor een reden opgeven.

Kosten van een aanvraag

Stadsbestuurders kunnen een vergoeding in rekening brengen om uw compensatieverzoek te verwerken. Meestal is dit 300 euro. Gemeenten kunnen vergoedingen met maximaal twee derde verhogen of verlagen. Dit betekent dat het minimumtarief 100 euro is en het maximum 500 euro.

Als B en W akkoord gaan met uw claim voor planschade compensatie, betaalt u de vergoeding terug.

Hoe wordt de planschade bepaald?

Planschade wordt bepaald door planvergelijking. In plaats van de feitelijke situatie te vergelijken. Dit betekent dat het probleem is dat er volgens het oude partitieplan zoveel mogelijk scenario's zijn. Wat is de grootste mogelijkheid onder het nieuwe bestemmingsplan?

Als er bijvoorbeeld hoogbouw voor de deur staat, kan dit ook (gedeeltelijk) mogelijk zijn volgens het oude bestemmingsplan. Ook als de bestaande opties niet worden benut, moet hiermee rekening worden gehouden. Bij het bepalen van de geplande schade moet de bestaande mogelijkheid "afgetrokken" worden van de nieuwe mogelijkheid.

Het nadeel van het bewaren van het evenwicht is dat het plan wordt verbroken. Hiervoor zal de gemeente experts inhuren.

Eigen risico

Als B & W menen dat u planschade heeft geleden door de verandering van bestemming in uw gebied, kunt u niet alle planschade vergoed krijgen. Uw eigen risico is minimaal 2% van de waarde van de woning.

Dus als uw huis 200.000 euro waard is en de afschrijving is 40.000 euro, ontvangt u 40.000 euro schadevergoeding min 2% van de woningwaarde. Dat is 36.000 euro.

Bezwaar maken tegen planschade

Als B & W uw verzoek afwijzen, of als u vindt dat de vergoeding onvoldoende is, heeft u zes weken de tijd om te betwisten. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeentelijke directeur van uw gemeente.

Als u weigert, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank of de afdeling administratief recht. Evenzo moet u binnen zes weken reageren. De laatste stap is om in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hulp van een advocaat bij planschade

Voor het indienen van een verzoek tot vergoeding van planschade en het verlenen van juridische bijstand in gerechtelijke procedures is professionele juridische kennis vereist. Onze experts hebben deze kennis.

De experts van AdvocaatHulp staan ​​de overheid en particulieren bij. Hierdoor kennen ze de interesses en werkwijze van beiden goed. Daarom zijn ze uitstekend in staat om op dit gebied hoogwaardige juridische diensten te verlenen.

Indien u een verzoek om een tegemoetkoming in planschade voor een onroerende zaak heeft aangevraagd kunt u per saldo altijd een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen. U kunt altijd in hoger beroep met behulp van een advocaat.

Advocaat inschakelen

Via AdvocaatHulp kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een juridisch adviseur. Zowel een jurist als mediator als advocaat kan u verder helpen bij de claim voor planschade. Wij zijn de gehele week te bereiken om u bij te staan met uw juridische kwestie.

planschade advocaat.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.