1 filter
Sorteer op: Relevantie

Algemene voorwaarden opstellen voor uw bedrijf

Algemene voorwaarden opstellen is niet iets wat u zomaar doet. Er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden.

Wat zijn algemene voorwaarden precies?

De algemene voorwaarden zijn meestal de details van de aankoop of dienst. Het heeft verschillende namen, zoals: betalingsvoorwaarden, garantievoorwaarden, leveringsafspraken, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Dit zijn de "algemene voorwaarden" zoals bepaald door de wet. Ze hebben 2 kenmerken:

 • Het zijn randvoorwaarden. Ze mogen geen verband houden met de kern van de aankoop of dienst. U mag bijvoorbeeld de prijs, hoeveelheid of kleur van het product niet als algemene voorwaarde opnemen.

 • Het zijn standaardvoorwaarden. U kunt ze gebruiken in alle producten die aan consumenten worden aangeboden.

Algemene voorwaarden opstellen jpg

Waar zijn algemene voorwaarden voor bedoeld?

Algemene voorwaarden helpen ondernemers te beschermen. U kunt de risico's en verantwoordelijkheden met betrekking tot ondernemerschap op u nemen om problemen te voorkomen die kunnen ontstaan ​​nadat een overeenkomst is bereikt.

Beschouw uw algemene voorwaarden als de regels van het spel waarvan u wilt dat uw klanten ze volgen. Aan de hand van deze kleine lettertjes kunt u (onder andere) de voorwaarden van levering, betaling, verkoop, aankoop en garantie bepalen.

Wat staat er in de algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden kunt u in principe alles opnemen wat u wilt. Het is daarom sterk aan te raden om de algemene voorwaarden zoveel mogelijk te richten op de situatie van het bedrijf.

 • Offerte/overeenkomst. Wanneer wordt de overeenkomst bereikt en hoe de aanbieding wordt verwerkt.
 • Overmacht. Hoe om te gaan met overmacht.
 • Facturatie. Wijze van facturering.
 • Uitvoering. Hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd en door wie. De levertijd wordt vaak genoemd.
 • Aansprakelijkheid. Uitsluiting van aansprakelijkheid (ook wel vrijstellingsclausule genoemd).
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Dat Nederlands recht van toepassing is op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat een Nederlandse rechter bevoegd is.
 • Wanprestatie. Hoe om te gaan met niet-nakoming. Denk na over de mogelijkheid en onmogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, schadevergoeding te vorderen of verplichtingen op te schorten. De incassokosten worden meestal apart geregeld.

Wat doorgaans een nadere toelichting behoeft, is de toepassing van de algemene voorwaarden in de algemene voorwaarden:

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Ondanks deze indruk is de clausule niet voldoende om de toepasselijke algemene voorwaarden te verklaren. De wederpartij moet de geldigheid van de algemene voorwaarden hebben aanvaard, dan wel een gewettigd vertrouwen hebben gevestigd in de aanvaarding ervan.
  In de praktijk betekent dit dat u de van toepassing zijnde algemene voorwaarden moet aangeven en klanten een redelijke mogelijkheid moet bieden om deze vast te leggen (bijvoorbeeld door ze over te dragen).
  Deze bepaling kan echter nuttig zijn om algemene voorwaarden te vermelden die van toepassing zijn op toekomstige overeenkomsten tussen dezelfde partijen, hoewel het verstandiger is om dit expliciet te doen.

Wat hoort er niet in de algemene voorwaarden

Het bevat meestal bepalingen die niet wettelijk zijn toegestaan. De twee belangrijkste soorten regelingen die geen onderdeel uitmaken van de algemene voorwaarden zijn:

 • Onredelijk bezwarende bedingen. Wetgevers gaan ervan uit dat wanneer er overeenstemming is bereikt, alleen grote bedrijven de algemene voorwaarden van de andere partij zullen lezen (deze bedrijven huren immers meestal bedrijfsjuristen in).
  Uw klanten zijn misschien geen grote bedrijven, maar consumenten en / of kleine en middelgrote bedrijven. Het is in dat geval niet toegestaan ​​om onredelijke voorzieningen voor de wederpartij op te nemen.
  Deze voorschriften zijn in ieder geval anders. Wanneer u zaken doet met consumenten, moet u ook overwegen om geen zwarte lijst te gebruiken en voorzichtig gebruik te maken van grijze lijst clausules.
 • Kernbedingen. Het belangrijkste punt in de overeenkomst zou in de overeenkomst zelf moeten worden vermeld, niet in de algemene voorwaarden. Meestal zijn dit zaken als de prijs van de goederen en de kwaliteit van de te leveren goederen.

Is algemene voorwaarden opstellen verplicht?

U bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen. In een koopovereenkomst staan ​​altijd wettelijke bepalingen waarop u en uw klanten kunnen vertrouwen. Gebruikt u algemene voorwaarden? Dan gelden deze voor u en uw klanten.

U kunt de algemene voorwaarden deponeren bij de kamer van koophandel of de rechtbank. Dit is ook niet verplicht. Sommige brancheorganisaties eisen van hun leden dat zij algemene voorwaarden hanteren. Bijvoorbeeld ouderschap.

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?

Gebruikt u algemene voorwaarden? En weten consumenten dit bij het kopen van goederen of diensten? Dan tellen ze volgens de wet. Uw algemene voorwaarden moeten in ieder geval aan 2 eisen voldoen.

Consumenten moeten de algemene voorwaarden kunnen lezen voor de koop

Dit kan op veel manieren worden gedaan.

 • Voorafgaand aan of bij het kopen of verlenen van diensten aan consumenten algemene voorwaarden verstrekken. Of mail van tevoren.
 • Is het praktisch onmogelijk om algemene voorwaarden op te geven of toe te sturen? Dan kunt u ons vertellen waar u ze kunt bekijken. Bijvoorbeeld in uw bedrijf, kamer van koophandel of rechtbank. Als consumenten daarom vragen, moet u deze gratis per e-mail of per post naar hen opsturen.

Internet verkoper?
Zorg ervoor dat consumenten uw algemene voorwaarden online kunnen lezen en opslaan. Zet ze bijvoorbeeld als pdf op uw website. Of stuur het gratis per e-mail of post het wanneer consumenten daarom vragen.

Winkelverkoper?
Dan kunt u ook:

 • Toon uw algemene voorwaarden duidelijk in de winkel
 • Print uw algemene voorwaarden op de achterkant van de bon of hang deze aan het winkelbord

Voeg geen onredelijke bepalingen toe aan de algemene voorwaarden

Neem niet alleen alles op in "kleine lettertjes". Het mag geen onredelijke voorschriften bevatten. Of de voorwaarden "onredelijk" zijn, wordt bepaald door de wet. De wet geeft voorbeelden van onredelijke termen:

De "zwarte lijst" is altijd onredelijk. U mag dergelijke voorschriften nooit opnemen. Bijvoorbeeld:

 • Consumenten kunnen de aankoop alleen annuleren via de rechtbank
 • U kunt de prijs niet verhogen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zonder dat de consument kan afzien van de overeenkomst
 • U heeft het abonnement of leveringscontract zonder te melden binnen de aangegeven periode verlengd of vernieuwd

Een "grijze lijst" van mogelijk onredelijke termen. Wilt u een dergelijke eis opnemen? Dan moet u bewijzen dat er goede redenen zijn voor uw situatie. Kunt u het niet bewijzen? Op deze manier hoeven consumenten de regelgeving niet te accepteren. Volgens de algemene voorwaarden kan dit bijvoorbeeld onredelijk zijn:

 • Kan producten leveren die verschillen van beloften, en consumenten niet toestaan ​​hun aankopen te annuleren
 • De levertijd is ongebruikelijk lang of onduidelijk
 • Geen aansprakelijkheid voor schade

Niet aan eisen voldaan algemene voorwaarden opstellen

Voldoet u niet aan deze twee eisen? De consument kan dan uw algemene voorwaarden ongeldig maken. Dit wordt ook wel "vernietiging" genoemd. Consumenten moeten u dit laten weten. En hij moet u vertellen waarom hij uw algemene voorwaarden wil annuleren. In dat geval kunt u er niet op vertrouwen voor gerelateerde aankopen of diensten.

Zorg dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn

Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden gemakkelijk te begrijpen en duidelijk zijn. Gebruik geen ingewikkelde juridische taal. Gebruik duidelijke lettergroottes.

Is een regel onduidelijk of geschreven met meer dan één uitleg? Pas vervolgens de uitleg toe die het meest gunstig is voor de consument.

Zijn u en consumenten het niet eens over de geldigheid van uw algemene voorwaarden? Vervolgens zal de rechter uiteindelijk bepalen of dit het geval is.

Algemene voorwaarden kunnen niet zomaar gewijzigd worden

Als u producten of diensten (zoals abonnementen) blijft leveren, mag u niet alle algemene voorwaarden tegelijk wijzigen. U moet zich aan de volgende regels houden:

 • Bij aankoop moet het duidelijk zijn dat de omstandigheden tegelijkertijd kunnen veranderen.
 • U moet de herziene voorwaarden naar de klant sturen. Korte berichten zijn niet genoeg.
 • De verandering moet redelijk zijn. Als er bijvoorbeeld een wijziging is, moet uw klant de overeenkomst kunnen annuleren. En je kunt de abonnementsprijs niet binnen drie maanden wijzigen.

Voldoet u niet aan alle drie de voorwaarden? Dan mag u de algemene voorwaarden niet wijzigen. Doet u dat nog steeds? Consumenten hebben dan het recht om de herziene algemene voorwaarden ongeldig te maken

Verschil tussen algemene voorwaarden, zakelijk/privé en leveringsvoorwaarden

Bij het zakendoen met consumenten gelden strengere eisen dan bij het zakendoen met bedrijven. De wet bevat een "zwarte lijst", die bepalingen bevat die sowieso verboden zijn. Zo kun je de prijs niet zomaar binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen.

De termen "algemene voorwaarden" en "leveringsvoorwaarden" worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden specifiek voor de verkoop en levering van fysieke producten..

algemene voorwaarde opstellen hoe.jpg

De zwarte lijst en grijze lijst

Een van de belangrijkste regels met betrekking tot de inhoud is dat de algemene voorwaarden geen onredelijke belasting voor klanten mogen vormen. Daarom kunt u niet zomaar alle risico's of bepaalde wettelijke rechten van "gecontracteerde" klanten uitsluiten.

De wet bepaalt dat in de overeenkomst tussen het bedrijf en de consument bepaalde clausules vooraf onredelijke en omslachtige clausules bevatten, of in ieder geval ervan worden verdacht onredelijk omslachtig te zijn.

We noemen het de grijze lijst en de zwarte lijst. Als het om procedures gaat, kunnen gebruikers van algemene voorwaarden (ondernemers) ervoor kiezen om deze hypothese te weerleggen.

Wat staat er op de grijze lijst en zwarte lijst?

De termen op de zwarte lijst zijn onredelijk qua definitie, omslachtig en onmogelijk te bespreken. Een voorbeeld van een grijze clausule is het uitsluiten van het recht op verrekening. Een voorbeeld van een zwarte clausule is het uitsluiten van het recht om de door de ondernemer beloofde prestatie te eisen (het zogenaamde recht op prestatie).

Zwarte en grijze termen lijken zelfs heel vaak in de algemene voorwaarden te staan. Als de clausule te ingewikkeld is, is de clausule ongeldig. Het contract kan worden ontbonden door een buitengerechtelijke verklaring of gerechtelijke uitspraak.

Algemene voorwaarden vernietigen

Voldoet u niet aan de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de voorwaarden? Of de voorwaarden wijzigen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen? Dan kunnen uw klanten de algemene voorwaarden per brief of e-mail schenden. De algemene voorwaarden zijn hierdoor ongeldig.

Hoe moet je de algemene voorwaarden vastleggen?

Zorg ervoor dat uw wederpartij voor of tijdens het contract de mogelijkheid heeft om uw algemene voorwaarden te lezen. U kunt de voorwaarden op de offerte afdrukken of als aparte bijlage of bestand opsturen. Als uw klant de kans niet krijgt, zijn de voorwaarden van deze overeenkomst niet van toepassing. De overeenkomst blijft geldig, maar u kunt uw algemene voorwaarden niet meer noemen. Daarom bent u verplicht om informatie te verstrekken (informatieplicht).

Hulp inschakelen voor algemene voorwaarden opstellen

Veel ondernemers gebruiken algemene voorwaarden in contracten met klanten. Maar wettelijke vereisten worden vaak onderschat. Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het erg belangrijk om na te denken over hoe uw bedrijf werkt en welke soorten klanten u bedient.

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk. In de algemene voorwaarden kunnen handige bepalingen staan ​​om te voorkomen dat u wordt benadeeld als u een geschil heeft met een klant.

Algemene voorwaarden opstellen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.