1 filter
Sorteer op: Relevantie

Beroep doen op het verzekeringsrecht

Ondernemen is risico's nemen. Er kunnen echter ongelukken gebeuren die aanzienlijke financiële en commerciële gevolgen kunnen hebben. Daarom is het voor bedrijven verstandig om risico's te spreiden. Maak vooraf een goede afspraak met andere relevante partijen.

Daarnaast is verzekeren een integraal onderdeel van het risicomanagement van grote en kleine bedrijven. Soms kun je bij schade een vergoeding vragen aan de andere partij, of is de schade gedekt door een verzekering. Soms is dit uw eigen bedrijfsrisico. Dit alles is opgenomen in het verzekeringsrecht.

verzekeringsrecht verzekeringsrechten.jpg

Wat is het verzekeringsrecht?

Het Nederlandse verzekeringsrecht zijn alle wettelijke regels die enerzijds de relatie tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer en / of de verzekerde bepalen. Sinds 1 januari 2006 bevat artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek de toepasselijke dwingende en administratieve regels omtrent het verzekeringsrecht.

De definitie van verzekeringscontract wordt gegeven in het "Burgerlijk Wetboek". Hieruit blijkt dat de verzekeringsovereenkomst een probabilistische overeenkomst is, die afhankelijk is van het al dan niet betalen van een onzekere gebeurtenis. In een verzekeringsovereenkomst wordt rente gegenereerd buiten de overeenkomst zelf om.

Veelvoorkomende verzekeringsrecht zaken

Verzekeringsrecht advocaten bieden juridisch advies en procesvoering, met name op het gebied van acceptatie, dekking, claimverwerking, ontwikkeling van verzekeringsproducten en fraudepreventie.

Hieronder valt ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot vergoeding van schade aan overtreders of andere verzekeraars. De volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod binnen het verzekeringsrecht:

 • Beroepsaansprakelijkheid: Waaronder voor accountants, advocaten, doktoren, verzekeringsmakelaars, belastingadviseurs, bouwbedrijven, aannemers, architecten, deurwaarders, IT-dienstverleners, makelaars in onroerend goed, notarissen en octrooigemachtigden;
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: Dit kan AVB-, CAR / montage-, brand- of goederen- / voorraadbeleid zijn;
 • Personenschade: Inclusief werkgeversaansprakelijkheid, AOV, verkeersongevallen;
 • Verzuim- WGA- ERD-verzekeringen: Bijvoorbeeld adviseren en procederen over particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ondersteuning bieden bij de uitvoering van verzuim- en WGA-ERD-verzekeringen en adviseren over communicatie tussen WGA-ERD-verzekeraars en Belastingdienst;
 • Zorgverzekering: Voorbeelden zijn het kopen van en bieden bij zorgaanbieders, het sluiten van contracten met zorgaanbieders, geschillen over opzegging of aangifte van zorg, contracten voor (IT) diensten en tarieven van zorgaanbieders;
 • Fraudebestrijding: Inclusief fraude door schadeverzekeraars, zorgverzekeraars, banken, ondernemingen en levensverzekeraars;
 • Privacy: Bijvoorbeeld vragen over het al dan niet uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens, screenen van personeel en het maken van verwerkersovereenkomsten.

Contractueel verzekeringsrecht

Het bestaan ​​en de omvang van verzekeringsclaims spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in het schadeproces conform het verzekeringsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het beoordelen van verzekeringsdekkingen en het begeleiden van cliënten bij geschillen. Geheel conform het verzekeringsrecht.

Regulatoir verzekeringsrecht

De Wft en de bijbehorende regelgeving regelen het toezicht op het verzekeringsbedrijf. Regelmatig beantwoorden wij vragen over de reikwijdte en inhoud van de Wft: Is er een verzekeringscontract? Heb ik een vergunning nodig? Heb ik mijn zorgplicht geschonden? Wat gebeurt er als ik de gedragscode niet volg?

Multi-disciplinaire aanpak

Door marktveranderingen en constante veranderingen in regelgeving is het verzekeringsrecht steeds complexer geworden. Onze advocaten verzekeringsrecht kenen de praktijk van verschillende spelers op de verzekeringsmarkt: verzekeraars en polishouders, tussenpersonen en experts.

Met veel disciplines binnen onze verzekeringsrecht advocaten, kunnen we de geïntegreerde diensten leveren die nodig zijn voor dit complexe juridische veld. Naast schaderegeling, dekkingskwesties en suggesties voor toezicht, bieden we ook de volgende servicevoorbeelden:

 • Assisteren van verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen bij herstructurering en overdracht van verzekeringsactiviteiten
 • Aanbevelingen voor verzekeringsmaatschappijen bij het ontwikkelen van verzekeringsproducten
 • Advies bij faillissement van verzekerde
 • Richtlijnen voor het bieden van verzekeringsaanvragen
 • Aanbevelingen over (verzekeringsgeschillen) verzekeringsfraude
 • Aanbevelingen om de mogelijkheid en onmogelijkheid te waarborgen om leidinggevenden administratieve boetes op te leggen

De verzekerings­overeenkomst binnen de verzekeringsrecht

Artikel 925, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 7 omschrijft een verzekeringsovereenkomst als een overeenkomst tussen verzekeringnemer en verzekeraar. De overeenkomst is een voorwaardelijke overeenkomst omdat geen van beide partijen van tevoren weet of de verzekeraar de verzekeringnemer moet betalen.

Een van de belangrijkste voorwaarden in een verzekeringscontract is de betaling van de claim. De benodigde schade moet aantoonbaar zijn volgens het verzekeringsrecht.

Verjaring zaken binnen het verzekeringsrecht

Volgens artikel 7:942 lid 1 BW is de wettelijke verplichting tot uitkering aan de verzekerde na drie jaar nadat kennis is genomen van de opeisbaarheid van de rechthebbende op de uitkering verjaard.

Onder de "uitkering begunstigde" kan het zowel de verzekerde als het slachtoffer van persoonlijk letsel zijn die directe rechtszaken heeft op basis van Artikel. 7:954 BW.

De verzekeringnemer kan de verjaringstermijn onderbreken, waardoor de drie verjaringstermijnen opnieuw gaan lopen. De verjaring kan worden onderbroken door het sturen van een schriftelijke aanmaning (artikel 3 artikel 317 BW) of door hem schriftelijk te laten weten dat hij recht heeft op uitbetaling.

In het eerste geval begint de verjaringstermijn op de volgende dag, terwijl in het laatste geval de verjaringstermijn begint op de dag dat de verzekeraar de claim erkent of uitdrukkelijk afwijst. Als het een aansprakelijkheidsverzekering betreft, wordt de verjaring onderbroken door eventuele onderhandelingen.

Soorten verzekeringen

Er zijn een aantal soorten verzekeringen die onder andere onder het verzekeringsrecht vallen.

 • Onderlinge verzekering

 • Assurantiebeurs

 • Schadeverzekering

 • Sommenverzekering

 • Lijfrente

Mededelingsplicht

Alvorens een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, is de verzekerde verplicht om de verzekeraar op de hoogte te brengen van de feiten en omstandigheden die verband houden met de verzekeringsovereenkomst (artikel 7 van het burgerlijk recht: 928).

Alleen als de verzekeraar daar specifiek om vraagt ​​en als er binnen acht jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een strafbaar feit wordt gepleegd, is een melding in het strafregister van de verzekerde vereist (artikel 7 BW: artikel 928) 5 modellen).

Als verzekerde zijn mededelingsplicht niet nakomt, heeft dit alleen gevolgen voor zijn verzekering als de verzekeraar hem binnen twee maanden na ontdekking op de hoogte stelt en informeert over de mogelijke gevolgen (artikel 7: 929 lid 1. BW).

Aansprakelijk gesteld? Wat nu? Conform het verzekeringsrecht?

Is uw bedrijf / bedrijf verantwoordelijk? Doet het bedrijf, de persoon of de werknemer een vordering tegen u? Of heeft uw bedrijf of het bedrijf zelf (bijvoorbeeld bedrijfs) schade geleden en wilt u deze verhalen op de andere partij? Zorg dan dat dit geheel conform het verzekeringsrecht gebeurd.

Claim ontvangen

Het aansprakelijkheidsrecht hangt nauw samen met het verzekeringsrecht. Volgens de voorwaarden van de polis moet u de claim meestal melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bedrijf.

Als alles goed gaat, zal uw verzekeringsmaatschappij de claim in behandeling nemen en deze (uiteraard met u onderhandelen) verdedigen.

Als de verzekeraar (ten onrechte) weigert dekking te geven, of als de claim binnen het eigen risico van de verzekering valt, moet u zich verweren.

In dat geval is het verstandig om u zo vroeg mogelijk te laten begeleiden door onze experts op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Dit om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen of om claims tot een minimum te beperken.

Uw onderneming heeft een claim

Heeft uw bedrijf schade geleden en wilt u de schade verhalen op de andere partij, dan loopt u waarschijnlijk tegen verschillende partijen en verschillende aansprakelijkheidsverzekeraars aan. Deze wijzen soms naar elkaar en / of wijzen uw claims botweg af.

Wat volgt is een juridisch geschil, waarin langdurig wordt gediscussieerd over voorschriften, klachtverplichtingen, aansprakelijkheden, causaliteit en de omvang van de schade. Wie moet wat bewijzen? Welke partij is verantwoordelijk of welke partijen zijn verantwoordelijk? Moet een deskundige worden ingehuurd?

Op dit gebied vinden onze professionele advocaten van de afdeling verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht hun expertise.

Onze advocaten verzekeringsrecht hebben een schat aan kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat u in de meest complexe situaties vrij bent van juridische problemen. Soms komt u partijen, juridische standpunten en verdedigers tegen en kunt u toch de geleden verliezen terugkrijgen.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben uitgebreide expertise op het gebied van professionele verantwoordelijkheid van professionals zoals verzekeringstussenpersonen, makelaars, hypotheekadviseurs, artsen, notarissen, arbeidsdeskundigen en accountants.

Verzekeringsrecht nodig?

Als uw bedrijf of onderneming schade lijdt door brand, inbraak, diefstal, ziekte of de arbeidsongeschiktheid van uzelf of een van uw medewerkers, en uw verzekeraar weigert om het verlies of andere problemen te compenseren? Indien in uw ogen onterecht, twijfel dan niet en verzekeringsrecht advocaat in te schakelen.

Hulp inschakelen van een verzekeringsrecht advocaat

Bent u op zoek naar professionele advocaten in verzekeringsrecht? Onze professionele advocaten in de sectie verzekeringsrecht adviseren en procederen voor verzekeraars, bedrijven / ondernemers en particulieren op het gebied van verzekeringsrecht.

Onze advocaten staan ​​garant voor een pragmatische, oplossingsgerichte en daadkrachtige aanpak van uw zaak omtrent verzekeringsrecht. Ze hebben diepgaande vakkennis en een rijke ervaring. Zij brachten de meest gecompliceerde rechtszaken in eenvoudige en duidelijke taal terug tot hun (juridische) essentie.

Gerechtelijke procedures zijn niet altijd de beste oplossing. Alle verzekeringsrecht advocaten zijn ervaren onderhandelaars en weten doorgaans hoe ze buiten de rechtbank de beste resultaten voor u kunnen behalen.

Is het niet op te lossen of is het niet de beste oplossing? Dan beschikken onze verzekeringsrecht advocaten over een schat aan proceservaring die dit proces effectief kan uitvoeren en u de beste resultaten kan opleveren.

In boek 7 van het burgerlijk wetboek staan alle wetten omtrent het verzekeringsrecht vastgelegd. Onze specialisten kennen alle risico s en kansen van dit rechtsgebied. Hierdoor kunnen zij u ook bijstaan in financiel toezicht.

Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Deze zullen voor u de meest geschikte verzekeringsrecht advocaat vinden.

verzekeringsrecht verzekeringsrechten.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.