1 filter
Sorteer op: Relevantie

Advocaat bestuursrecht, voor ieder belangrijk

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers en ondernemingen tegenover de overheid. Maar in de bestuurswet staat ook hoe de overheid een besluit neemt en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

De hulp van een advocaat bestuursrecht is in zo een geval vaak handig. Deze advocaten zijn specialisten op dit vakgebied en kennen alle rechten en wetten die daarmee te maken hebben. Zij kunnen u snel en goed helpen bij uw juridische kwesties.

Advocaat bestuursrecht

Wat doet een advocaat bestuursrecht?

Advocaat bestuursrecht zijn gespecialiseerd in zaken tegen de overheid. Bestuursrecht gaat over de besluitvorming, uitvoering en andere maatregelen van de overheid die tot geschillen kunnen leiden. In deze gevallen vormt de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) het wettelijk kader voor rechtsbescherming.

Het bestuursrecht regelt op welke manier u bijgestaan kan worden door een bestuursrechtadvocaat. Zij kunnen u in het hoger beroep helpen en voor u bezwaar maken bij de raad van state.

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

De Algemene wet bestuursrecht (AWB) bevat procedurele regels voor het nemen van besluiten over alle bestuursorganen in Nederland. Voor burgers bevat het regels voor oppositie en beroep (rechtsbescherming).

Niet alle procedureregels zijn echter in de AWB opgenomen. AWB bevat alleen algemene procedureregels die voor alle besluiten gelden. Daarom is de "Algemene wet bestuursrecht" opgenomen binnen het algemeen bestuursrecht.

Voor veel beslissingen gelden andere procedureregels of afwijkingen van procedureregels. Deze regels zijn niet in AWB opgenomen omdat het het te ruim maakt, maar wel in de zogenaamde bijzondere wetten.

Deze bijzondere wetten brengen specifieke taken van de overheid met zich mee (bijvoorbeeld onderwijs, sociale zorg of ruimtelijke ordening) en worden daarom geclassificeerd als bijzondere bestuurswetten. Bijzondere wetten hebben voorrang op de algemene regels van AWB.

De AWB instrueert op vier manieren lagere wetgeving, maar het handhavingsniveau is anders.

  • Verplichte wettelijke regels: deze regels mogen niet verschillen.
  • Regelgevende of semi-dwingende wetten: deze regels staan ​​afwijkingen toe binnen een beperkt bereik.
  • Aanvullende wetten: Als er voor dit gebied geen bepalingen zijn in de lagere wetgeving, treden deze regels in werking.
  • Facultatieve bepalingen: Deze bepalingen zijn alleen van toepassing indien een andere toezichthouder of bestuursorgaan deze bepaling voor één of meer gevallen heeft vastgesteld.

De AWB is logisch. De regels variëren van algemeen tot speciaal. Daarom hebben we het over een hiërarchische structuur. Als er eenmaal een beslissing is genomen (er is bijvoorbeeld toestemming verkregen), moet deze worden gevolgd.

Indien nodig kan naleving van regelgeving worden afgedwongen. Een burger is echter niet zonder rechten: hij kan zich verzetten tegen de beslissing en beroep of klacht indienen.

Een advocaat bestuursrecht kent alle wetten en regels met betrekking tot de Algemene Wet Bestuursrecht. Het algemene wet bestuursrecht AWB vormt de basis van het bestuursrecht en daarin wordt ook vermeld hoe u een eventuele bestuurlijke boete opgelegd kunt krijgen.

Bestuursrechter

Pas nadat de regering een besluit heeft genomen, verschijnt de Nederlandse bestuursrechter. Als u zich wilt verzetten tegen het besluit van de regering, kunt u naar de bestuursrechter.

Als bijvoorbeeld uw vergunning is geweigerd, u heeft bezwaar gemaakt en vervolgens afgewezen, dan kunt u bezwaar indienen bij de bestuursrechter via uw advocaat bestuursrecht.

Uitkeringen en toeslagen bestuursrecht

De Nederlandse overheid biedt verschillende uitkeringen en vergoedingen die u als burger kunt gebruiken. Deze uitkeringen en toeslagen kunnen ervoor zorgen dat u een bepaalde levensstandaard heeft. De uitkering geldt alleen als u in aanmerking komt.

Vanwege de enorme voordelen is het voor de meeste mensen moeilijk om de rechten te vinden die u verdient. Hiervoor kunt u een advocaat bestuursrecht inschakelen die is aangesloten bij AdvocaatHulp.

Een aantal uitkeringen waarvoor u in aanmerking kunt komen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen, sociale uitkeringen en Wazong-uitkeringen. U kunt ook zelf leren hoe u een uitkering kunt aanvragen.

Advocaat bestuursrecht inschakelen

Bestuursrechtelijke procedures kennen doorgaans dezelfde stappen. Een advocaat bestuursrecht kan u bij elke stap van dit proces helpen. De start van administratieve procedures wordt meestal bepaald door overheidsinstanties.

Bereidt u eerst voor op zo'n besluit. In sommige gevallen is deze voorbereiding al een formeel onderdeel van de procedure. In dit geval gaat het niet om een ​​onmiddellijk besluit, maar om een ​​ontwerpbesluit.

Procesvoering is niet het exclusieve recht van een advocaat bestuursrecht en u bent niet verplicht om juridische bijstand te zoeken bij administratieve geschillen. Uit bovenstaande blijkt echter in ieder geval dat het bestuursrecht bijzonder complex en universeel is. Bovendien is juridische kennis alleen hier niet voldoende.

Procedureel bewustzijn is even belangrijk als, of zelfs belangrijker dan, de pure expertise van advocaten. Ervaring leert dat u zelden een leek wordt. Dit is niet alleen een gemeenteraadslid, een bedrijf of een particulier is, maar zelfs een rechter.

Voor juridisch advies van een van onze bestuursrecht advocaten kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze advocaten hebben ruime ervaring met bestuursrechtelijke procedures. De algemene wet bestuursrecht AWB is algemeen bekend onder alle bestuursrecht advocaten en die gebruiken zij dan ook gemakkelijk bij het bestuursrecht adviseren en procederen.

Advocaat bestuursrecht

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.