1 filter
Sorteer op: Relevantie

Strafrechters die u in Nederland vindt

Nederland telt vele soorten strafrechters. Voor bepaalde onderwerpen of groepen zijn verschillende strafrechters ontstaan. Zo heb je voor bijvoorbeeld de jeugd, ouderen, militairen, lichte strafbare feiten of zware strafbare feiten allemaal verschillende tribunalen.

Bij wat voor soort strafrechters u kunt verschijnen en welke straf u boven het hoofd hangt, hangt dus af van verschillende soorten punten. In sommige gevallen is een hoger beroep niet mogelijk. In Nederland wordt er vooral onderscheidt gemaakt tussen overtredingen en misdrijven.

Soorten strafrechters

Soorten strafrechters

Aangezien het strafrecht in veel verschillende gebieden wordt onderscheiden, kunt u te maken krijgen met verschillende soorten strafrechters.

Politierechter

Politierechters zijn rechterlijke strafrechters die zich alleen bezighouden met minder ernstige strafzaken. Dit kunnen ook misdrijven zijn. Denk aan de volgende zaken:

  • diefstal

  • bedreiging

  • belediging van een ambtenaar in functie

  • mishandeling

De politierechter kan slechts tot twaalf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordelen. Politierechters kunnen dus maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen, echter kunnen zij geen TBS-bevelen opleggen.

Wetgevers kunnen van mening zijn dat de maatregelen van TBS te streng zijn om door een dit soort strafrechters te worden uitgevoerd. Om dezelfde reden mogen politierechters geen maatregelen nemen in instellingen die gericht zijn op systematische criminelen.

Nadat een strafzaak is behandeld, nemen politierechters vrijwel altijd vrijwel onmiddellijk mondelinge uitspraken. Daarom kent u het vonnis onmiddellijk. Tijdens zo een zitting wordt er vaak gebruik gemaakt van een strafrechtadvocaat.

De officier van justitie beslist of de zaak wordt behandeld door een politierechter of door een meervoudige strafkamer van de rechtbank.

Strafrechters in meervoudige strafkamer

Bij een meervoudige kamer wordt recht gesproken door 3 strafrechters. In het geval van een proces dat uit drie strafrechters bestaat, is één van deze strafrechters de voorzitter. De strafrechters overleggen in de raadkamer en komen uiteindelijk tot een gezamenlijk oordeel.

De inhoud van het gesprek in de raadkamer, wordt het 'geheim van de raadkamer' genoemd. Niemand weet wat de strafrechters bespreken, of ze het eens zijn of dat ze hebben gestemd.

De meervoudige strafkamer is verantwoordelijk voor het behandelen van meer complexe en ernstige strafzaken. In grote strafzaken kan de behandeling natuurlijk soms meer dan een dag duren, mede hierdoor en vanwege de complexiteit de drie strafrechters.

In tegenstelling tot politierechters, neemt een meervoudige strafkamer geen beslissingen onmiddellijk nadat de zaak is behandeld. In bijna alle gevallen wordt de beslissing genomen tot 14 dagen nadat de zaak is geaccepteerd.

U kunt het vonnis bijwonen. Dit is niet verplicht, u kunt dit van te voren aangeven. In het laatste geval krijgt u dezelfde dag nog bericht van uw oordeel. Uw advocaat kan op de dag van de straf contact opnemen met het strafregister.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris van het proces in strafzaken is een bijzondere in de strafrechters wereld. Deze strafrechter behandelt de strafzitting niet, maar speelt meestal een rol in het voortraject van een strafzaak. De rechter-commissaris neemt bijvoorbeeld deel aan de volgende activiteiten:

  • Hoorzitting personen

  • Geeft de politie (en openbaar ministerie) de bevoegdheid om bepaalde opsporingsmethoden te gebruiken, zoals het afluisteren van telefoons.

  • Bepaald of iemand voor langere tijd in voorarrest kan worden vastgehouden

  • Voert in complexe strafzaken zogenaamd vooronderzoek uit

Strafrechter(s) in een raadkamer

Als u voor de raadkamer moet verschijnen bent in al in bewaring gesteld. In bewaring zult u horen of uw zaak ook daadwerkelijk voor de raadkamer zal verschijnen.

Als er na het onderzoek nog andere documenten zijn, ontvangt uw advocaat deze. Gewoonlijk zal de officier van justitie verwijzen naar uw situatie tijdens detentie en u erop wijzen dat er nog steeds verdenkingen zijn. Daarnaast zouden ernstige bezwaren en redenen die tijdens detentie naar voren zijn gebracht erbij gehaald kunnen worden.

Iedereen draagt meestal een toga in de vergaderzaal. Meestal krijgt u voordat de zaal begint, de gelegenheid om uw advocaat te raadplegen. Dit geeft u niet de mogelijkheid om alles met uw advocaat te bespreken. De tijd die u krijgt, is meestal maar een paar minuten.

De raadkamer bestaat uit een of drie strafrechters en daarnaast zit er een griffier in de kamer. De griffier legt vast wat er wordt gezegd. Net als de officier van justitie kan de kamer u vragen stellen over het dossier. Evenzo wordt uw zaak niet inhoudelijk in behandeling genomen.

Vervolgens krijgt de officier van justitie spreekrecht. Hij zal de zaal meestal vragen om u nog 30, 60 of 90 dagen vast te houden. Andere deadlines kunnen ook worden verlangd of opgelegd.

Na de OvJ heeft uw advocaat de mogelijkheid om een verweer te voeren. Hij kan aanvoeren dat er geen ernstig bezwaar of reden is en op basis van uw persoonlijke omstandigheden een verzoek tot schorsing en / of annulering aanvragen.

De raadkamer neemt die dag of de dag erna een besluit. U kunt binnen drie dagen in beroep gaan tegen deze beslissing. Let op: je kunt maar twee keer in beroep gaan.

Als u in beroep gaat tegen een bevel tot detentie, een schorsingsverzoek indient of verlenging van de vordering, zal de gerechtelijke afdeling opnieuw moeten beoordelen of er ernstige bezwaren zijn. Hierbij wordt gekeken of er redenen zijn en / of het schorsingsverzoek correct zal worden afgewezen en / of handhaving van het vonnis in stand kan houden.

Kinderrechter

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er een bijzondere strafwet, het Jeugdstrafrecht. Strafzaken tegen jongeren worden vrijwel altijd achter gesloten deuren afgehandeld. Dit betekent dat er geen publiek mag zijn. Het publiek mag alleen onder zeer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn.

In strafzaken tegen jongeren moeten ouders aanwezig zijn. Meestal zijn er ook mensen van jeugdreclassering of kinderopvang- en beschermingscommissies. Jongeren hebben altijd advocaten. Daarnaast kan het slachtoffer of de benadeelde partij deelnemen aan de hoorzitting.

Jongeren kunnen niet worden veroordeeld tot gevangenisstraf, maar kunnen wel worden onderworpen aan jeugddetentie, training, taakstraf of boetes. Ze kunnen geen tbs worden opgelegd, maar dit soort strafrechters kunnen wel besluiten om ze “in een jeugdinrichting” (PIJ) te plaatsen.

Kantonrechter

De kantonrechters behandelen burgerlijke en strafzaken. Het is een strafrechter die zaken in strafzaken, arbeidszaken, pachtzaken en civielrechtelijke zaken altijd zelf behandelt. Het financiële belang mag niet hoger zijn dan 25.000 euro.

Het kantongerecht was voorheen losstaand van rechtbanken, tribunalen en het Hooggerechtshof. Een paar jaar geleden werden de kantongerechten echter opgeslorpt door de rechtbank. De term "kantonrechter" is echter blijven bestaan. In feite hoeven mensen alleen maar naar het gerechtsgebouw te gaan.

Daarom zijn kantonrechters in kleinere zaken strafrechters. Als gevolg hiervan behandeld hij meer dingen dan andere strafrechters. Soms tientallen keren per dag. Kantonrechters zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald werkveld, dus ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor civiele of criminele afdelingen.

Er is geen verplichting om een advocaat in te huren wanneer u een rechtszaak aanspant bij de lokale rechtbank. Daar kunt u zichzelf verdedigen tijdens de zitting of anderen autoriseren.

Strafrechter(s) van de economische kamer

Afhankelijk van de ernst van de misdaad kunnen zaken van economische criminaliteit voor berechting worden voorgelegd aan één economische politierechter of aan meerdere economische kamers. Economische rechtbanken behandelen milieukwesties, zoals bijvoorbeeld illegale afvalverwerking.

Strafrechters van militaire kamers

De militaire kamers en de officier van justitie van militaire zaken zijn bevoegd om alle strafbare feiten gepleegd door militairen te berechten. Of het misdrijf een algemeen misdrijf of een militair misdrijf is, heeft geen invloed op de autoriteit. Het maakt niet uit of deze misdrijven zijn gepleegd tijdens dienst of in een militaire omgeving. Bovendien strekt hun jurisdictie zich uit tot alle delen van de wereld, zodat militaire kamers en openbare aanklagers ook kunnen optreden tegen handelingen in het buitenland.

Strafrechters van internationale rechtshulpkamer (IRK)

De rechtbank Amsterdam is de enige bevoegde rechtbank in Nederland die zaken mag behandelen van de International rechtshulpkamer (IRK). De rechter oordeelt of de in Nederland verblijvende personen, die ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd, kunnen worden overgebracht naar hun land van herkomst.

Voor de strafrechters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.