1 filter
Sorteer op: Relevantie

Beroep op insolventierecht wanneer dat nodig is

Insolventierecht omvat alle juridische aspecten van personen en bedrijven in financiële nood. Denk aan uw debiteuren, afnemers, leveranciers en eventueel uw eigen bedrijf. Misschien wilt u een bedrijf in moeilijkheden overnemen.

Vroegtijdig advies, herstructurering of bemiddeling kunnen veel problemen voorkomen en helpen de financiële status van het bedrijf te behouden.

Het insolventierecht bevat alle regels die gelden wanneer een natuurlijke of rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap of stichting) failliet dreigt te gaan.

Bovendien omvat het insolventierecht wetten die van toepassing zijn nadat iemand failliet is gegaan, uitstel van executie is verleend of mag deelnemen aan een schuldherschikkingsprogramma.

Deze regels worden geenszins afzonderlijk bepaald in de Faillissementswet. In feite staat het "Burgerlijk Wetboek" vol met insolventierecht! Er zijn doorgaans drie insolventierecht procedures.

insolventierecht voorkomen faillissement.jpg

De surseance van betaling

Wat is de surceance van betaling?

Surceance van betaling binnen het insolventierecht (afgekort als: surceance) verwijst naar het opschorten van betaling door de debiteur. Uitstel van betaling wordt alleen verleend aan rechtspersonenbedrijven (zoals BV of NV) en natuurlijke personen in zelfstandige beroepen of bedrijven.

De rechtbank is de enige rechtsgeldige die dit kan besluiten. De bedoeling van de surseance is, indien mogelijk, om faillissement van bedrijven te voorkomen, bijvoorbeeld door een akkoord te bereiken met schuldeisers. Elke surceance wordt ingeschreven in het openbaar register: Centraal Insolventierecht Register(CIR).

Waar kan ik de regels vinden van een surceance van betaling?

De belangrijkste insolventierecht regels zijn opgenomen in de artikelen 1-213 van de Faillissementswet. Deze wet trad in 1895 in werking en is vele malen herzien. Tegenwoordig zijn er ook twee gerelateerde procedureregels: opschorting van de betaling (artikelen 214 tot 283) en Plan voor de sanering van de schuld van natuurlijke personen (artikelen 284 tot 362).

Wie kan surseance van betaling aanvragen?

Anders dan bij een faillissement kan de surceance alleen worden ingeleid door de schuldenaar of het bedrijf zelf. Dit staat opgenomen binnen het insolventierecht en zal daarom moeten worden nageleefd door bedrijven die op het randje van faillissement zitten.

Het bevel tot schorsing moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Vervolgens wijst de rechter een bewindvoerder aan. Bij faillissement benoemt de rechter echter meestal dezelfde persoon als curator.

Voor- en nadelen surseance van betaling

Tijdens de surceance in het insolventierecht vervallen eerder ontstane beslagleggingen en behoeven (de meeste) schulden die vóór de surceanse zijn ontstaan ​​niet te worden terugbetaald. Normaal gesproken is de toestemming van aandeelhouders niet vereist. Bepaalde schuldeisers kunnen ook liquidatie afdwingen.

Aan de andere kant zijn verplichte schikkingen niet van toepassing op alle schuldeisers en draagt ​​het bedrijf de kosten van de bewindvoerder. Bovendien, als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn, kan het faillissement voortduren. Dit wordt bewaard in het insolventierecht.

insolventierecht.jpg

Het faillissement

De schuldenaar kan op eigen verzoek of op verzoek van de schuldeiser het faillissement aanvragen. Het verzoek is gedaan door een advocaat. De schuldeiser moet bewijzen dat hij vorderingen op de schuldenaar heeft en de betaling stopzet. Als de schuldeiser slaagt, gaat de schuldenaar (ook namens het insolventierecht) failliet.

In geval van faillissement zal de curator de activa van de failliete (legaat) liquideren ten voordele van alle schuldeisers. Indien de gefailleerde eigenaar is van een bedrijf, eindigt het faillissement, tenzij het faillissement voor een aangenomen akkoord kan zorgen. In het insolventierecht staat meer hierover.

Dit kan ook een echt verplichte oplossing zijn. De curator heeft in zijn faillissementsverslag melding gemaakt van het einde van het faillissement. Een schuldenaar zal waarschijnlijk proberen te voorkomen dit te voorkomen en kan daarom een beroep op het insolventierecht doen.

Wat is het verschil tussen een surceance van betalen en een faillissement?

Het doel van de surseance van betaling is om tijd en gelegenheid voor de schuldenaar te creëren om zijn zaken op orde te krijgen. Daarom is de surceances van betaling bedoeld om het bedrijf te laten voortbestaan.

In de praktijk betekent dit dat binnen het insolventierecht overleg met schuldeisers om tot betalingsafspraken te komen. Het doel van deze opschorting is om faillissement te voorkomen. Al deze opschortingen moeten worden onderbouwd vanuit het insolventierecht.

De faillissementsituatie is definitief en de curator (aangewezen door de rechtbank) zal het resterende vermogen van de schuldenaar volledig terugbetalen aan de gezamenlijke schuldeisers. Dit betekent dat de failliete rechtspersoon onder normale omstandigheden niet meer bestaat. Het insolventierecht staat echter in om dit te voorkomen.

insolventierecht schulduitstel.png

De schuldsaneringsregeling

Volgens het insolventierecht kunnen natuurlijke personen met schulden zich beroepen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wsnp is een wet en regelgeving binnen het insolventierecht voor mensen met "problematische schulden". Deze schulden zijn voor hen zo hoog dat ze de schulden niet volledig kunnen terugbetalen in 3 tot 5 jaar.

Wsnp duurt meestal 3 jaar. Gedurende deze periode krijgt u een klein bedrag aan levensonderhoud. Ook andere door u verdiende inkomsten worden aan uw schuldeisers terugbetaald. Heeft u de regels gevolgd tijdens Wsnp? Dan ontvangt u een "schone lei". Dan hoeft er geen beroep op het insolventierecht te worden gedaan.

Dit betekent dat u geen schulden meer heeft. Uw schuldeisers kunnen u niet meer om openstaande schulden vragen. U hoeft geen schulden meer af te lossen die nog openstaan. Hierdoor hoeft dit niet aangegeven te worden binnen het insolventierecht.

Welke verplichtingen en toelatingsvoorwaarden brengt de WSNP met zich mee?

U kunt bij de rechtbank Wsnp aanvragen. Als u bent geaccepteerd om lid te worden van Wsnp, voldoet u aan de verplichtingen van Wsnp. U wordt ter inzage gelegd bij de Wsnp-beheerder. Deze wet ligt gelijk aan de regels binnen het insolventierecht.

Om volgens insolventierecht in aanmerking te komen voor toelating tot de Wsnp, moet u aan veel voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat u eerst probeert met hulp van de gemeente een schuldenregeling te vinden. In dat geval zal er geen beroep gedaan hoeven te worden op het insolventierecht.

U bewijst dat de schuldsanering middels gemeentelijk schuldconsultatie niet is gelukt. Alleen zo zal de rechtbank overwegen om het verzoek van Wsnp in te willigen. De rechtbank zal de uitspraak van de sanering koppelen aan het insolventierecht en daarop de uitspraak baseren.

Als u bent opgenomen door Wsnp, berekent uw Wsnp-beheerder uw "vrij te maken bedrag". Dat is het bedrag aan inkomen dat u kunt behouden. Van daaruit betaal je huur, verzekering, boodschappen, etc. Alle inkomsten die u hier bovenop ontvangt, gaan naar de Wsnp-beheerder.

Wat is een bewindvoerder?

De bewindvoerder bij insolventierecht moet ervoor zorgen dat het beheerde vermogen zijn waarde behoudt. Als het bijvoorbeeld om geld gaat, moet de administrateur ervoor zorgen dat het geld op een verantwoorde manier wordt belegd of gestort. Voor huizen, auto's of schepen moet de beheerder ervoor zorgen dat dit goed wordt onderhouden.

Voor het verkopen of verhuren van bepaalde goederen heeft de bewindvoerder in beginsel toestemming nodig van de rechtsbetrokkene. Deze goedkeuring is opgenomen in het insolventierecht aangezien de activa van de betreffende persoon in waarde kan stijgen of dalen. Een vereiste van de bewindvoerder is dat deze kennis heeft van insolventierecht.

Als de bewindvoerder geen toestemming krijgt om de activa te verkopen, kan de beheerder een vervangende toestemming aanvragen bij de straatrechtbank. Alleen onder de vooronderstelling van goed beheer van de goederen onder beheer, zullen de straatrechtbanken de alternatieve vergunning goedkeuren.

De volgende taken kunt u verwachten van een bewindvoerder bij insolventierechten:

  • De beheerder bepaalt het bedrag dat u kunt gebruiken voor dagelijkse uitgaven. Anders behoudt u zich niet aan het insolventierecht.
  • Als u een grote aankoop wilt doen, zoals een auto of een huis, heeft u de goedkeuring van de beheerder en eventueel van de rechter nodig. Dit geldt ook als u een contract wilt tekenen. Omdat deze stappen uw financiën kunnen beïnvloeden
  • U heeft nog steeds juridische kwalificaties; u behoudt bijvoorbeeld de voogdij over kinderen jonger dan 18 jaar, u kunt uw eigen testament schrijven of u kunt stemmen bij verkiezingen
  • De administrateur kan volgens het insolventierecht uw beschermingslijst opnemen in het centraal overname- en beheersregister (als u geld verspilt of in de problemen komt door schulden, kan de rechtbank de registratie regelen) zodat het bedrijf pas een contract met u kan ondertekenen nadat uw administrateur akkoord is gegaan
  • De beheerder legt het beheer vast in het transactielogboek (kvk.nl). Deze bekijkt al uw handelingen volgens het insolventierecht

Schakel een insolventierecht advocaat in

Heeft u nu een insolventierecht advocaat nodig? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen een van onze insolventierecht advocaten aan u toewijzen die voldoet aan al uw wensen.

Onze insolventierecht advocaten hebben allemaal jarenlange ervaring binnen het insolventierecht en zullen u in elk geschil bij kunnen staan

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.