1 filter
Sorteer op: Relevantie

Pensioenrecht en de daarbij horende pensioenwet

Het pensioenrecht omvat alle pensioenwet- en regelgevingen met betrekking tot oudedagvoorzieningen of pensioenen. De pensioenwet verandert voortdurend en het is voor werkgevers belangrijk om regelmatig te controleren of u en uw werknemers nog op de juiste positie zitten.

Toen u 21 jaar werd begon u met uw pensioen opbouwen, een pensioen bouwt men echter niet in 10 jaar op. Voor oudere werknemers kan dat nog wel eens verschillen ten opzichte een directeur grootaandeelhouder ondanks hun vaak lange dienstverband. Een pensioen ontvangt u na de beëindiging van de deelneming aan de arbeidsmarkt.

Pensioenrecht en pensioenwet pensioenrechten.jpg

Wat zijn het pensioenrecht en de pensioenwet

In het pensioenrecht kennen we de "Pensioenwet". In de "Pensioenwet" zijn alle taken en verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders met betrekking tot pensioenen en het pensioenrecht beschreven.

In de pensioenwet en het pensioenrecht is onder meer bepaald dat u als werkgever verplicht bent om uw werknemers te informeren over de mogelijke pensioenuitkeringen. De Pensioenwet biedt richtlijnen voor pensioenrecht advocaten bij het omgaan met kwesties die verband houden met de pensioenwet.

Het pensioen

Voor werknemers is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde, want deze voorwaarde bepaalt mede uw inkomen voor een periode na het werk. Vroeger was er vrijwel geen communicatie over pensioenen tussen werknemers en werkgevers, maar nu zie je dat het belang van goede pensioenen steeds meer wordt gewaardeerd.

Dit deel heeft te maken met de constante veranderingen in de beleggingswaarde van pensioenfondsen, veranderingen in de pensioenfondsen zelf en uiteindelijk veranderingen in onze levensverwachting.

Daarnaast zie je steeds vaker (tegelijkertijd) veranderingen in pensioenafspraken tussen werkgevers en werknemers. Het is niet alleen belangrijk om met uw medewerkers te overleggen, maar ook om de mening van professionele pensioenrecht advocaten te vragen.

Aanvullend pensioen en AOW

Volgens de pensioenwet heeft iedere werknemer in Nederland heeft na het bereiken van een bepaalde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Voorwaarde is wel dat u in Nederland woont of werkt. AOW is eigenlijk een basispensioen (ook wel het eerste pijlerpensioen genoemd).

Daarnaast heeft een werknemer mogelijk recht op een aanvullend pensioen (tweede pijler pensioen) dat hij of zij aan u als werkgever opbouwt. Elke werknemer kan ook zelf een aanvullend pensioen (derde pijler pensioen) regelen.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Pensioenrecht regelingen

Uitgangspunt is dat AOW en pensioenen samen 70% van het loon uitmaken. Dit wordt voldoende geacht om gepensioneerden in staat te stellen hun levensstandaard op peil te houden.

Bedenk dat gepensioneerden minder belastingen en premies betalen. Als de werknemer echter niet de hele periode vanaf zijn 25e tot de pensioendatum pensioen opbouwt, ontstaat er een pensioengat en wordt niet aan de 70% norm gehaald.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Nabestaanden­pensioen

Als een verzekerde (voormalige) werknemer overlijdt (al dan niet voor de pensioendatum) en de partner verlaat, wordt meestal een nabestaandenpensioen verstrekt, meestal 70% van het (te ontvangen) pensioen.

De kerngedachte hierachter is dat de partner geen (voldoende) inkomen heeft om zijn / haar levensstandaard op peil te houden, wat niet altijd het geval is.

In termen van het risico van overlijden vóór de pensioendatum wordt het nabestaandenpensioen tegenwoordig meestal gedekt door een overlijdensrisicoverzekering. Als het dienstverband tussentijds wordt beëindigd, vervalt de verzekering.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Pensioenpremie

Pensioenpremies worden meestal gezamenlijk betaald door de werkgever en de werknemer. Meestal wordt maandelijks een bepaald bedrag aan pensioen ingehouden op basis van een bepaald percentage van het salaris.

Pensioenen die door werkgevers worden betaald om pensioenen voor werknemers vast te stellen, zijn niet belastbaar en verzekeringspremies die door werknemers worden betaald, kunnen worden afgetrokken.

Dit sluit aan bij de terugboekingsregeling, waarbij aanspraken niet worden belast en alleen worden geheven bij het ontvangen van pensioenen.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Middelloonregeling, eindloonregeling en premieregeling

Voor de invoering van de nieuwe "Pensioenwet" hadden we het over het pensioenstelsel. Ondanks enkele wijzigingen in het systeem, doet het type regelgeving er nog steeds toe. Hieronder staan ​​de drie verschillende pensioenstelsels vermeld.

Premieregeling

Dit plan wordt ook wel het beschikbare premiumregeling genoemd. Als werkgever moet u jaarlijks een vooraf bepaalde bijdrage leveren aan de pensioenopbouw van de werknemer.

Omdat de Belastingdienst buitensporige pensioenverplichtingen niet toestaat, geldt de maximale jaarlijkse premie. De maximale premie is afhankelijk van leeftijd en salaris. Er is geen minimum donatiebedrag. Voor u als werkgever is dit een simpele regeling en weet u precies waar u aan toe bent.

Een ander voordeel van de regeling voor u als werkgever is dat het risico van rendement volledig voor rekening van de werknemer komt. Als het rendement van uw premie onvoldoende is, is dit zijn probleem, niet het uwe. Meestal wordt de premie in de verzekeringspolis bij de verzekeringsmaatschappij gestort.

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een zuivere salaris / diensttijdregeling. Dit betekent dat het uiteindelijke pensioen afhankelijk is van het aantal jaren dat u de werknemer in dienst heeft gewerkt en de salarisverhoging tijdens de werkende periode.

Het pensioengevend inkomen is het gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen van de regeling. Dit betekent dat salarisverhogingen alleen in toekomstige jaren worden meegenomen, niet in het verleden. Voor jou is dit plan veel goedkoper dan het volgende plan (eindloonregeling).

Voor beide regelingen belooft u uw werknemers een bepaald pensioenbedrag. Dit betekent ook dat u als werkgever uiteindelijk niet genoeg premie-rendement kunt krijgen.

Eindloonregeling

In de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen dat u aan werknemers verstrekt, afhankelijk van het salaris dat de werknemer ontving vóór de pensioendatum (of vertrektijd). Dit betekent dat bij salarisverhogingen deze verhogingen moeten worden teruggevoerd op pensioenverplichtingen.

Met andere woorden: als werkgever moet u het resulterende pensioentekort aanvullen met een salarisverhoging. Zeker voor medewerkers van wie de salarissen sterk zijn gestegen, kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Door deze kosten en daarmee samenhangende risico's is het gebruik van dergelijke pensioenregelingen de afgelopen jaren afgenomen.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Hogere pensioenleeftijd

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de pensioendatum uit te stellen naar een hogere leeftijd, omdat de totstandkoming van de ouderdomsregeling het overheidsbudget te veel onder druk heeft gezet en pensioenfondsen moeite hebben met het betalen van de pensioenen die zij beheren. Bovendien worden Nederlanders volgens de statistieken oud.

Misschien nog belangrijker zijn de huidige lage rentetarieven. Door de lage rekenrente moet er nu meer geld beschikbaar zijn om in de toekomst pensioenen te kunnen betalen. De jaarlijkse rentegroei is immers erg laag.

Volgens de 'Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd' en de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd jaar na jaar. Ook de pensioenrichtleeftijd voor pensioenen en lijfrenten is gewijzigd.

Houd er rekening mee dat vervroegd pensioen is toegestaan, maar dat de pensioenuitkeringen dienovereenkomstig worden verlaagd.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Pensioenrecht praktijk

De Pensioenwet (afgekort Pw) is erg belangrijk voor het Pensioenrecht. Het is in 2007 in werking getreden en beschrijft de verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders met betrekking tot pensioenen. De regels rondom pensioenoverdracht bij verandering van werkgever zijn niet onbelangrijk.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Pensioen in eigen beheer

Bestuurders en grootaandeelhouders kunnen ook pensioen ontvangen in hun eigen onderneming. Hiervoor gelden strikte belastingregels. Als gevolg hiervan kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen de fiscale waarde van pensioenreserves en hun commerciële waarde (vooral gezien het verschil in de gehanteerde rekenrente).

Dit veroorzaakt veel problemen. Daarom is besloten om het pensioen intern op te zeggen. Op deze manier kunt u geen pensioen meer opbouwen via uw BV. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een ​​bestaand pensioen aan te kopen.

Dit is geheel conform het pensioenrecht en de pensioenwet.

Andere rechtsgebieden binnen het pensioenrecht

Advocaat pensioenrecht en pensioenwet inschakelen

De afgelopen jaren hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de (fiscale) wet- en regelgeving rondom pensioenen. De verwachting is dat de komende jaren grote veranderingen in het pensioenstelsel zullen plaatsvinden. Mede daarom zijn een goed geregeld pensioen steeds belangrijker geworden als arbeidsvoorwaarde.

Hierdoor kunnen er op het gebied van pensioenrecht veel problemen en / of verschillende denkwijzen ontstaan ​​tussen partijen. Omdat pensioenrecht in eerste instantie een zeer complex onderwerp is, kunt u beter direct contact opnemen met onze pensioenrecht experts, of u kunt eerst gratis een aanslag krijgen via ons vragenformulier, in hoeverre kunnen wij u verder helpen.

Laat u bijstaan door een ervaren pensioenrecht advocaat die alle wetten kant die te maken hebben met de pensioenwet. Hun expertise kan uw toekomstige pensioen redden.

Doormiddel van het kennen van alle pensioenrechten die in de pensioenwetten zijn opgenomen zijn de advocaten van AdvocaatHulp experts binnen de pensioenwetten.

Aan een pensioenovereenkomst mogen eisen gesteld worden, er zijn een aantal rechten en plichten die hierin vermeld dienen te worden. De pensioenwet en de wet gaan over alle pensioenaanspraken of pensioenrechten, maar ook aanspraken op ouderdomspensioen is hierbij betrokken.

Een pensioenovereenkomst mag geen vorm van lagere regelgeving bevatten. Alle opgebouwde aanspraken gelden voor alle deelnemers van de wet verplichte beroepspensioenregeling die door de tweede kamer zijn opgesteld.

Pensioenrecht en pensioenwet advies .jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.