1 filter
Sorteer op: Relevantie

Waar kan een notaris u mee helpen

Een notaris kan mensen helpen om juridisch rechtsgeldige en bindende afspraken te maken. Bijvoorbeeld bij woningverkopen, het opstellen van samenlevingscontracten of bedrijfs gerelateerde zaken.

notaris.jpg

Wat doet een notaris

Een notaris is een onpartijdige ambtenaar die het recht heeft authentieke documenten op te stellen (notarisering). In deze overeenkomst worden de overeenkomst tussen de twee partijen en hun gevolgen formeel vastgelegd. De notaris wordt benoemd door de koning en beëdigd door de koning.

In deze eed zweert hij dat hij zijn taken eerlijk, onpartijdig en accuraat zal vervullen, de wet zoveel mogelijk strikt zal naleven en strikte geheimhouding vereisten in acht zal nemen voor de inhoud van het gesloten contract.

Deze wet is vastgesteld door de "Notaris Openbaar Recht" en is bindend voor alle leden en groepen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Werkterrein

De volgende situaties zijn de werkterreinen van notarissen. Soms bent u wettelijk verplicht om dit te notariseren, in andere gevallen wordt het aanbevolen om dit te doen.

Personen- en familierecht

 • Echtscheidingakten
 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Volmachten van betaling
 • Testamenten
 • Samenlevingscontracten
 • Erfrechtverklaringen

Onroerendgoedrecht

 • Hypotheekakten
 • Akten van levering
 • Koopakten van woningen
 • Veilingsakten

Rechtspersonenrecht

 • Statutenwijzigingen
 • Akten van juridische fusie
 • Oprichtingsakten (van bv’s, stichtingen en verenigingen)
 • Akten van overdracht en emissie van aandelen

Taken van een notaris

U kunt extra bescherming krijgen via het contract van de notaris. In sommige gevallen moet zelfs legalisatie worden afgedwongen. Neem bijvoorbeeld het certificaat van erfrecht. Notarissen hebben ook de volgende taken:

 • Dienstverlening voor ondernemers: Een notaris kan helpen bij het starten van een bedrijf, stichting of vereniging. Ze helpen onder meer bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Bij bestaande vennootschappen is de assistentie van een notaris vereist om de rechtsvorm te wijzigen of de statuten te wijzigen.
 • Opstellen van een notariële overeenkomst: dit zijn rechtsgeldige documenten waarin de overeenkomst en verklaring wettelijk zijn vastgelegd. Zo wordt bij het kopen van een huis de daadwerkelijke levering geregeld in de leveringsakte. De financieringsovereenkomst voor de aankoop van een huis met de bank wordt vastgelegd in de hypotheekakte.
 • Testament opstellen: noteer hier wie uw erfgenamen zijn en hoe uw erfenis wordt verdeeld. Hiervoor moet u een notaris inhuren, anders is het testament ongeldig.

Wanneer heeft u een notaris nodig?

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden waarvoor een notaris nodig is:

 • Opstellen hypotheek- en leveringsakte op bij aankoop van een huis
 • Samenlevingscontract opstellen
 • Een testament opstellen of wijzigen
 • Voogdij over kinderen
 • (Flex) BV werd opgericht (tevens het project van stamrecht BV)
 • Het opstellen van een geregistreerd partnerschap of huwelijkse voorwaarden
 • Opstellen van een scheidingsakte op het moment van echtscheiding

Notaris bij aankoop huis

Notarissen zullen bij aan- en verkoop van woningen verschillende werkzaamheden verrichten. Eerst hebben ze de hypotheekakte opgesteld. Als het is ondertekend, volgt u het koopcontract en het leveringscontract. Als koper betaalt u de notariskosten: u kunt dus zelf bepalen welke notaris zich met deze werkzaamheden bezighoudt.

Koopcontract

Wat doet een notaris bij het kopen van een huis? Een van de activiteiten is het opstellen van koopcontracten. Hierin staan ​​alle afspraken tussen u en de verkoper. In het koopcontract staat bijvoorbeeld wie het huis zal kopen en verkopen, de vergoedingen die u moet betalen en de datum van overdracht.

Eventuele diverse kosten worden ook in het koopcontract opgenomen zodat zowel de koper als de verkoper precies weten waar ze aan toe zijn.

Leveringsakte

Wat doet een notaris bij de verkoop van een huis? Hij stelde onder meer de leveringsakte op. Op deze manier wordt de woning officieel geregistreerd op naam van de koper. De akte van levering wordt ondertekend door de koper en de verkoper op de dag van eigendomsoverdracht.

Meestal gebeurt dit na een korte inspectie van de woning, zodat u weet dat de woning is verlaten conform afspraak in de koopakte. Na ondertekening van de leveringsakte ontvangt de koper de sleutel en wordt hij formeel de nieuwe eigenaar.

Hypotheekakte

Ook heeft u een notaris nodig om de hypotheekakte op te stellen. Een hypotheekakte is een juridisch document waarin alle afspraken tussen u en de hypotheekverstrekker staan.

In dit document legt de notaris uw hypotheek van de woning als hypotheekverstrekker en uw verplichtingen vast. Pas na ondertekening van de hypotheekakte kunt u de woning officieel kopen.

Een notaris bij overlijden

Het afgeven van een erfrecht verklaring is een van de belangrijkste werkzaamheden van een notaris bij overlijden. Het vertelt precies wie er is overleden en wat er met de erfenis zal gebeuren.

Indien nodig kan de notaris ook optreden als executeur: hij zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk van uw nalatenschap wordt afgehandeld.

Verklaring van erfrecht

Wat doet een notaris na overlijden? Hij houdt zich bezig met verschillende activiteiten. Een van de activiteiten is het opstellen van een erfrecht verklaring. Dit laat zien wie er is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt. Op het erfrecht verklaring staat ook wie bevoegd is om de erfenis verder te verdelen.

Notaris als executeur

De persoon die het testament maakt, wijst meestal ook een executeur aan: dit is de persoon die ervoor zorgt dat er zo goed mogelijk met uw eigendommen wordt omgegaan. Veel mensen kiezen een van hun kinderen of een broer of zus.

Als er geen testament is, kan de notaris ook de executeur zijn. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een ​​notaris als executeur in te schakelen, zodat u deze taak niet aan uw gezin hoeft te geven.

Notaris voor een ondernemer

Bij de oprichting van een BV of NV moet een notaris worden afgedwongen. Hij helpt bij het kiezen van de juiste rechtsvorm en het opzetten van een bedrijf. Wilt u een stichting oprichten? In dat geval moeten de statuten in de notariële akte worden opgenomen.

Onderneming oprichten

Wat is de rol van notarissen voor ondernemers? Een bedrijf opbouwen is een van de belangrijkste taken. U moet eerst een rechtsvorm kiezen. Een notaris helpt u verder en weet welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past: eenmanszaak of naamloze vennootschap.

Een stichting of vereniging is wellicht geschikter voor uw doelen. Als u een eenmanszaak wilt opzetten, is dit geen verplichte openbare tussenkomst. Voor BV, NV of coöperaties is dit verplicht.

Rechtsvorm wijzigen

Ook na oprichting zijn de werkzaamheden van notarismedewerkers nuttig voor uw bedrijf. Naarmate het bedrijf groeit, is de gekozen rechtsvorm mogelijk niet meer geschikt.

In dat geval moet u een notaris vragen om de rechtsvorm te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u exclusieve rechten overdraagt ​​aan een bestaande of nieuw opgerichte BV of NV.

Notaris bij familie zaken

De meest voorkomende werkzaamheden van notarissen zijn het personen- en familierecht. Meestal betreft het een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Samenlevingscontracten worden ook opgesteld door notarissen: alleen op deze manier kan het contract rechtsgevolgen hebben. In dit contract maak je afspraken over de toerekening van kosten en huishoudelijke impact.

Vroeger trouwde u altijd in de eigendom gemeenschap. Tegenwoordig is dit onderdeel geworden van de vastgoed gemeenschap. Wilt u trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden of de gehele vermogensgemeenschap, dan moet u dit ook bij de notaris laten vastleggen.

Notaris bij schenkingen

Als u grote sommen geld wilt doneren, vraag het dan aan een notaris die ook heel slim is. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de wettelijke regelingen voor donatie correct zijn. Daarnaast kunt u als donateur invloed uitoefenen op het gebruik van de gift.

Als u bijvoorbeeld:

 • U wilt pas na de 18e verjaardag dat uw kleinzoon geschenken ontvangt;
 • Zeker weten dat het geld wordt gebruikt om te studeren of een huis te kopen;
 • U wilt niet dat de geschenken gedeeld worden wanneer de ontvanger van zijn of haar ex-partner scheidt.

Positie van een notaris binnen Nederland

Als het notariële formulier vereist dat het notariële formulier geldig is, vereist de wet dat de notaris wordt betrokken bij het opstellen van het contract. Dit vloeit voort uit de manier waarop een notaris hun werkzaamheden moeten uitoefenen en de waarborgen die notarissen bieden.

Het betreft voornamelijk:

 • Raadpleging taken en deskundigheid op het gebied van notarisering
 • De onafhankelijkheid van de notaris om zijn taken uit te voeren (in vergelijking met de gerechtelijke autoriteit)
  Onpartijdigheid van de notaris
 • De notaris is verplicht partijen grondig te informeren over de gevolgen van de door partijen uit te voeren rechtshandeling, ook wel "illegale handelingen" genoemd.
 • Het Hooggerechtshof benadrukte dit in de "Gruningse Marital Status" (NJ 1989, 766) van het Hooggerechtshof. Juridische onwetendheid en de facto regel. "
 • De geheimhoudingsplicht is ook opgenomen in gerechtelijke procedures en na het overlijden van de cliënt, inclusief het overlijden van de echtgenoot.
 • De verplichting van de notaris om het contract op te stellen, te registreren en te bewaren.

Het notariscontract is voornamelijk bedoeld om een ​​grote rechtszekerheid te bieden. Daarom is de status van notariële contracten in de bewijswet veel sterker dan die van niet-notariële contracten (privécontracten).

Ook als de wet geen tussenkomst van een notaris vereist, is het handig om een ​​notaris in te schakelen. Als beide partijen overeenstemming hebben bereikt, bijvoorbeeld over de betaling van een geldsom, kan de overeenkomst worden vastgelegd bij een notaris.

Het grootste voordeel hiervan is de afdwingbaarheid van de notarisering. Als de ene partij zich niet aan de afspraak houdt, kan de andere partij onmiddellijk (in uitvoering) beslag leggen op de goederen die de ene partij heeft geschonden, zodat er niet eerst een gerechtelijke procedure moet worden gestart.

notaris contract.jpg

Notaris ambt

Volgens de wet voeren notarissen hun functie en freelancen tegelijkertijd uit. In tegenstelling tot ambtenaren ontvangen notarissen geen overheidsvergoeding voor hun ambtswerk. De kosten in verband met kantoorprestaties moeten worden betaald door de vrije inkomsten uit dienstverlening.

Een notaris moet als openbaar ambtenaar handelen in het algemeen belang en is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit komt onder meer tot uiting in de verplichting van notarissen om op verzoek van partijen contracten op te stellen (zogenaamde ministerieverplichtingen).

Met andere woorden: als de cliënt de notaris vraagt ​​een testament voor hem op te stellen, moet de notaris aan het verzoek voldoen omdat hij niet zonder reden kan weigeren.

Als beoefenaars van vrije kunsten zullen notarissen en ondernemers veel aandacht besteden aan de zakelijke belangen van hun kantoren. Notarissen moeten voor hun eigen inkomen zorgen, wat voornamelijk gebeurt door klanten in rekening te brengen ("tarieven"), zoals gebruikelijk is bij dienstverleners.

Sinds 1999 wordt de door de overheid vastgestelde vaste rente geleidelijk vrijgegeven; sindsdien heeft de notaris de hoogte van zijn honorarium bepaald. Dit betekent een concurrentienadeel ten opzichte van dienstverleners zonder publieke taken.

De huisartsenpraktijk vormt hierop een uitzondering: de overheid stelt een maximum belastingtarief vast voor wie dat niet kan betalen. In het beroepenveld is het tarief doorgaans hoger, als maatwerk gewenst is, zijn de totale kosten hoger dan bij het standaardcontract.

Het gelijktijdig optreden als ambtenaar en ondernemer leidt voor notarissen vaak tot ingewikkelde situaties.

Verplichtingen van een notaris

De notaris is de enige die juridisch bindende documenten opstelt en ondertekent.

Hiervoor moet hij verschillende plichten vervullen:

 • Ministerieplicht: Hij mag niet weigeren om iemand te dienen.
 • Geheimhoudingsplicht: Notarissen verstrekken geen informatie aan derden.
 • Onpartijdigheid: Het gedrag van notarissen moet altijd eerlijk zijn en de belangen van beide partijen behartigen.

Hoe wordt u notaris

Om notaris te worden, moet u aan de universiteit een bachelordiploma en een masterdiploma notarisrecht behalen. De training wordt aangeboden in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De aangeboden cursussen omvatten onder meer personen- en familierecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en onroerendgoedrecht.

Na het afronden van de studie kan de persoon zich aanmelden bij een notaris bureau. In de eerste zes jaar van de carrière is de persoon kandidaat-notaris, wat inhoudt dat hij geen definitieve tekenrechten hebt en de notaris de uiteindelijke officiële verantwoordelijkheid moet dragen.

Alleen in het geval van een bureau (geen notaris) draagt ​​de kandidaat-notaris de volledige verantwoordelijkheid.

Honorarium van een notaris

Notarissen rekenen gemiddeld 105 euro per uur. Het exacte tarief verschilt per notaris. De kosten van een notaris zijn ook afhankelijk van het werk dat diegene verricht. De gemiddelde kosten voor het opstellen van een testament liggen tussen de 150 en 300 euro. Hoe ingewikkelder de situatie en de erfenis, hoe hoger de prijs.

Een notaris inschakelen

Wanneer u professionele en betrouwbare mensen inhuurt, profiteert u van vele voordelen. Op deze manier kan hij of zij u redelijk en proactief juridisch advies geven zodat u de juiste keuze kunt maken.

Uitstekende notarissen zijn bekwaam, deskundig, begrijpen de laatste wet- en regelgeving, onafhankelijk en eerlijk.

Een echt professioneel notariskantoor stelt de belangen van meerdere partijen voor ogen en zorgt ervoor dat alles correct, eerlijk en legaal wordt vastgelegd. Ze hebben alles duidelijk vastgelegd.

Mochten er in de toekomst onenigheid ontstaan ​​door bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, koop van een huis of een toepasselijke huwelijkse voorwaarden, dan biedt de betreffende notarisovereenkomst een juridische oplossing.

Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp. Wij zullen voor u de meest geschikte notaris vinden.

notaris hulp.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.