1 filter
Sorteer op: Relevantie

Meer info over onrechtmatige daad

Als u het heeft over het aansprakelijkheidsrecht, is onrechtmatige daad een veel voorkomende term. Maar wat is een onrechtmatige daad? Wat betekent dit voor een eventuele vergoeding?
In Nederland is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen gemaakte schade moet betalen. Onrechtmatige daad is een uitzondering. In dat geval wordt de schade meestal vergoed door de wederpartij.

Onrechtmatige daad Onrechtmatige daden.jpg

Wat is een onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is wanneer u iemands rechten schendt. Uw gedrag is ongepast of schendt wettelijke verplichtingen. In veel gevallen zijn er illegale handelingen verricht.
Een persoon is niet onder alle omstandigheden verplicht om enig verlies te vergoeden. Hiervoor moet u verantwoordelijk worden gehouden.

Eisen van een onrechtmatige daad

Artikel 6: 162 BW beschrijft een onrechtmatige daad. In de regeling wordt aangegeven dat degenen die onrechtmatige handelingen jegens anderen plegen, de verplichting hebben om de schade die de andere partij hierdoor lijdt, te vergoeden. Om een ​​rechtszaak wegens onrechtmatige daad te laten slagen, moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

Onrechtmatigheid

De wet onderscheidt drie soorten handelingen die onrechtmatige daad vormen: schending van rechten, handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met wettelijke verplichtingen en handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met sociaal gepast gedrag volgens ongeschreven wetten.

Inbreuk op rechten omvat bijvoorbeeld inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (zoals handelsmerken of auteursrechten), privacy rechten, persoonlijke integriteits rechten en het genieten van eigendomsrechten zonder inmenging.

Niet alle overtredingen zullen onmiddellijk tot een onrechtmatige daad leiden; sommige moeilijkheden moeten worden getolereerd. Of de overlast illegaal is of niet, hangt altijd af van de ernst en duur van de overlast en de omgeving waarin deze zich voordoet.

Toerekenbaarheid

Als wordt vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatige daad, dan wordt er gekeken of de persoon toerekenbaar is om u ter verantwoording te roepen. Als het de schuldige is, is de inbreuk begrijpelijk. Als er andere redenen zijn voor de onwettige handeling die volgens de wet of de algemene mening door de overtreder moeten worden gedragen, kan deze ook aan u worden toegeschreven.

Schade

De wet definieert de term schade niet. Wel omvat het schade die moet worden vergoed in overeenstemming met de wettelijke verplichting om schadevergoeding te betalen, inclusief "financiële schade en andere nadelen".
Financiële verliezen omvatten zowel geleden verliezen als gederfde winst. Voor de term overige nadelen verwijst de wet vooral naar immateriële schade. Het is meestal vatbaar voor beschadiging.

Causaliteit

De schade moet het gevolg zijn van een onrechtmatige daad. U kunt geen andere schade krijgen van de dader. Daarom moet worden vastgesteld of de inbreuk daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt.
Als dit het geval is, controleer dan hoeveel schade aan het wangedrag moet worden toegeschreven. Dit deel komt voor vergoeding in aanmerking.

Relativiteit

Het relatieve aspect van overtredingen houdt in dat de door de overtreder geschonden normen moeten worden vastgesteld om de geschonden belangen te beschermen. Het relativiteitsbeginsel is vastgelegd in artikel 6, artikel 163 BW: "Als de geschonden norm de benadeelde niet belet schade te lijden, is er geen verplichting tot schadevergoeding."

Bijvoorbeeld volgens een klassiek oordeel van de Hoge Raad (tandartsarrest), oordeelt dat het weliswaar illegaal is om het beroep tandheelkunde uit te oefenen zonder de vereiste diploma's, maar in principe niet gerelateerd is aan gediplomeerde tandartsen.

Schadevergoeding onrechtmatige daad

Wanneer aan de bovenstaande vijf vereisten is voldaan, kan worden gezegd dat het verantwoordelijk is voor de illegale handeling, dus kan worden gezegd dat er een compensatie nodig is, maar wat als iemand een fout heeft begaan? Stel dat iemand in een voetgangersgebied fietst en iemand hem per ongeluk van de fiets duwt vanwege onzorgvuldig en onbeschoft gedrag?

Eigen schuld

Bij eigen schuld wordt nagegaan of en in hoeverre de fout aan het slachtoffer wordt toegerekend. Als er bijvoorbeeld een verlies van 1.000 euro is veroorzaakt en een illegale daad is vastgesteld, maar het slachtoffer 30% van zijn eigen schuld moet dragen, hoeft de dader van de illegale daad slechts 700 euro te betalen als vergoeding.

Als de schade echter opzettelijk is veroorzaakt, kan elke onzorgvuldigheid van het slachtoffer de dader niet ontheffen van de verplichting tot schadevergoeding.

Advocaat nodig door onrechtmatige daad

Heeft u te maken met een onrechtmatige daad en wilt u de schade vergoeden? Verbintenissenrecht advocaten hebben uitgebreide ervaring op het gebied van onrechtmatige daad en schadevergoeding. Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp. We kunnen 24/7 service bieden via e-mail en ons telefoonnummer.

Wanneer de rekening van de dader duidelijk is van de onrechtmatige gedraging en er een causaal verband is tussen uw eigen schade en zijn daden zal de rekening naar de dader worden gestuurd.

De dader kan geen verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening nemen. Als u schade lijdt, zal de dader dit moeten vergoeden, ook als diegene eigen schade heeft. Deze wetgeving strekt tot bescherming van het slachtoffer.

Onrechtmatige daad Onrechtmatige daden.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.