1 filter
Sorteer op: Relevantie

Het actuele gezondheidsrecht in Nederland

De belangrijke wetgeving in de zorg wordt ook wel het gezondheidsrecht genoemd. Het gezondheidsrecht behandelt de rechten van patiënten, de verplichtingen van medische instellingen en de kwaliteit en financiering van zorg.

Een gezondheidsrecht advocaat kan u helpen bij het oplossen van eventuele problemen met betrekking tot deze jurisdictie. Geheel conform het gezondheidsrecht.

Bent u zorgverlener of werkt u in de zorg? Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, medische instellingen, zelfstandige behandelcentra, samenwerkingsverbanden, medisch specialistische bedrijven, professionals of andere mensen die zich met medisch werk bezighouden?

gezondheidsrecht.gezondheidsrechten wet big jpg

Wat houdt het gezondheidsrecht in?

Het gezondheidsrecht is een breed rechtsgebied en regelt onder meer de rechten van patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners, de kwaliteit van zorg, financiering en organisatie. Medische ethiek en verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol in wet- en regelgeving van het gezondheidsrecht.

 • het medisch tuchtrecht
 • gedwongen opname
 • de problematiek van voortplanting en erfelijkheid
 • de geneesmiddelenwetgeving
 • de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • het systeem van tarieven gezondheidszorg
 • Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen
 • de aansprakelijkheid van de arts
 • de gezondheidsrechtspraak

Wat betekent gezondheidsrecht voor u?

De wirwar van regels en wetten is voor buitenstaanders vaak niet te overzien. Welke regels zijn op u van toepassing? Wij hebben interne juridische kennis en ervaring en kunnen patiënten, zorgaanbieders en diverse beroepsgroepen (zorgverleners) adviseren en begeleiden bij juridische procedures binnen het gezondheidsrecht.

Wij bieden u het juiste perspectief om na te denken over complexe wet- en regelgeving.

Zaken die een advocaat gezondheidsrecht behandelt

 • Ontevreden patiënten dienen klachten in bij verplegend personeel (Medisch Tuchtrecht);
 • De patiënt moet naar het ziekenhuis worden gedwongen;
 • Falen van medische experts;
 • Regels met betrekking tot medisch onderzoek bij mensen;
 • Vraagstukken op het gebied van voortplanting en genetica;
 • Drugs juridische kwesties; Opstellen verpleeg- / dienstovereenkomst;
 • Ontwikkel samenwerkingsovereenkomsten tussen medische instellingen;
 • Fusies tussen medische instellingen;
 • Privacy- en medische vertrouwelijkheidskwesties;
 • Financiering van de gezondheidszorg;
 • Oprichting van verpleeginstellingen en de "Wet op de toegang tot verpleeginstellingen";
 • Governancecode voor de gezondheidszorg;
 • "Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg";
 • Wet op de deelname van klanten aan medische instellingen
 • De standaardwet voor het maximale inkomen;
 • Vraagstukken op het gebied van toezicht (Gezondheids- en Jeugdgezondheidsinspectie).

Zoals u kunt zien, bestrijkt het gezondheidsrecht een breed scala aan onderwerpen. Op verschillende terreinen is het verbonden met andere rechtsgebieden (zoals arbeidsrecht, bestuursrecht en strafrecht.

Al met al is het gezondheidsrecht een complex vraagstuk dat voortdurend verandert: de zorgkosten stijgen sterk, het zorgstelsel is aan het hervormen en de wetgeving verandert voortdurend.

Als u vragen heeft op het gebied van gezondheidsrecht, is het raadzaam om een ​​gezondheidsrecht advocaat in te huren.

Medisch tuchtrecht binnen het gezondheidsrecht

Ethiek speelt een belangrijke rol in de medische wereld. Elke zorgaanbieder moet zich houden aan regelgeving, beroepscodes en gedragscodes. Dit is een huisarts, fysiotherapeut, chirurg of apotheker.

De medische discipline wet bewaakt en verbetert de kwaliteit van de beroepspraktijk van deze zorgprofessionals gewaarborgd door het gezondheidsrecht.

Patiënten en cliënten met een slechte voorgeschiedenis van de zorg die zij ontvangen, kunnen een klacht indienen bij de Medisch Disciplinaire Commissie. Het tuchtcollege is samengesteld uit juridische experts en artsen.

De Tuchtcommissie controleert of de klacht volledig gegrond is en beoordeelt het gedrag van het verplegende personeel volgens de procedures, beroepscodes en gedragsregels die op haar van toepassing zijn volges het gezondheidsrecht.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De regering hoopt dat er voor iedereen goed wordt gezorgd. Daarom bepaalt de overheid wat echt goede zorg is volgens de wet en het gezondheidsrecht en wat mensen moeten doen als ze klagen over die zorg.

Dit staat in de Wet kwaliteit zorg, klachten en geschillen (Wkkgz). Per 1 januari 2017 kunnen patiënten kosteloos contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

De praktijk leert dat goede gesprekken tussen patiënten en medisch personeel het meest effectief zijn. De klager kan een dergelijke dialoog starten. Kan een dialoog het probleem niet oplossen? De patiënt kan dan een rechtszaak aanspannen bij een gezondheidsrecht advocaat.

Maar de wet biedt ook een andere laagdrempelige optie: een onafhankelijk bureau voor geschillenbeslechting. Hij verklaard dat beide partijen moeten voldoen aan bepaalde eisen. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Wkkgz is van toepassing op alle zorgaanbieders. Het is geschikt voor medische instellingen en zelfstandige professionals, zoals zelfstandigen. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Samenwerkingsovereenkomsten en fusieprocedures in de zakelijke medische markt

Als twee of meer medische instellingen willen samenwerken of fuseren, helpt een gezondheidsrecht advocaat u. De samenwerkingsovereenkomst en het fusieproces hebben niet alleen betrekking op het gezondheidsrecht, maar ook op het ondernemingsrecht, het bestuursrecht, het arbeidsrecht en het verzekeringsrecht.

Daarom is het belangrijk dat u een gezondheidsrecht advocaat inhuurt om u zo vroeg mogelijk te adviseren, bijvoorbeeld bij het opzetten van een gezondheidscentrum moet er een partnerschap tot stand komen tussen fysiotherapeuten, huisartsen en apotheken.

Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van WNT is om buitensporige beloningen en ontslagvergoedingen bij (semi) publieke instellingen tegen te gaan.

In WNT worden de beloning en ontslagvergoeding van hoge functionarissen van organisaties die van toepassing zijn op wetten gestandaardiseerd en aangekondigd. Het salarisplafond wordt jaarlijks geïndexeerd.

Een gezondheidsrecht advocaat beoordeelt of u onder de WNT valt en adviseert u over maximumlonen en overgangswetten.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Gezondheidsrecht advocaat inschakelen

De veranderende maatschappelijke visie binnen de zorg heeft grote gevolgen gehad. Gezondheidsrecht is een dynamisch juridisch veld, waarvan er vele belangrijk zijn. De zorgsector heeft te maken met verschillende regelingen, zoals AVG en het Medisch Contractenrecht. Artsen en andere medische professionals moeten ook veel regels volgen.

Het gezondheidsrecht brengt bepaalde rechten en plichten van partijen met zich mee; dit kan tot controverse leiden. Een gezondheidsrecht advocaat kan hierbij hulp en advies geven. De vroege hulp van een gezondheidsrecht advocaat zal u door het hele proces heen helpen en u in een zelfverzekerde positie brengen.

Wanneer u een afspraak maakt met onze gezondheidsrecht advocaat, zal hij zich volledig op u en uw problemen richten. Met onze expertise op het gebied van zorg kunnen wij u passend adviseren en het werk aan u overlaten. Onze communicatiekanalen zijn kort, waardoor we snel gepaste actie kunnen ondernemen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u helpen om de meest geschikte gezondheidsrecht advocaat voor u te vinden.

gezondheidsrecht gezondheidsrechten.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.